Wersja archiwalna

Obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej w sprawie przebudowy ulicy Młyńskiej wraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy Świerklaniec 

 

 

                                                                                                            Tarnowskie Góry, dn. 17.07.2017 r.

Burmistrz Miasta
Tarnowskie Góry

GA.6733.19.2017

                                                                                                                      OBWIESZCZENIE
                                                                                                 BURMISTRZA MIASTA TARNOWSKIE GÓRY

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz w oparciu o dyspozycję zawartą w postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2017 r., sygn. SKO-UL/426/274/6237/2017/PS,

                                                                                                                    zawiadamiam, że

została wydana decyzja nr 38/17 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polega-jącej na przebudowie ulicy Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy Świerklaniec, budowie kanalizacji deszczowej i przykanalików, budowie oświetlenia ulicznego, budowie kanalizacji teletechnicznej - działki nr 360, 1202/257, 1194/259, 1192/259, 1320/255, 2128/247, 1333/355, 1311/249, 1999/249, 1315/359, 1332/355, 1319/255, 1318/359, 1309/249, 1317/359, 2070/253, 2072/253, 2228/253, 2226/253, 1696/251, 1698/242, 1695/251, 1690/254, 1697/242, 1693/251, 1694/249, 1330/243, 1691/254 (obręb Świerklaniec, k. m. 2).

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Urbanistyki tut. Urzędu (ul. Sienkiewicza 2, pokój 51, I piętro, tel. 032 39 33 732) w godzinach pracy Urzędu.
                              

                                                                                                      z up. Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
                                                                                        /-/ Tomasz Trzcionkowski
                                                                                       Naczelnik Wydziału Urbanistyki

                                                                                                          

 

Liczba odwiedzin : 248
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Beata Czarnecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Czarnecka
Czas wytworzenia: 2017-07-17 16:03:08
Czas publikacji: 2017-07-17 16:36:30
Data przeniesienia do archiwum: 2017-08-01