Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem w ciągu ulicy Wilczej w Tarnowskich Górach – część działki nr 344/19 (obręb Bobrowniki Śląskie). 

 
 

                                                                                                                                                                                             Tarnowskie Góry, 14.03.2019 r.

Burmistrz Miasta

Tarnowskie Góry

GA.6733.1.2019

 

 

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

 

zawiadamiam, że

w dniu 26 lutego 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. W. Bandrowskiego, działającej przez pełnomocnika Pana Marka Norberciak pracownika „PAN-GAZ Częstochowa” S.A z/s w Częstochowie przy ul. Ogrodowej 65,  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem w ciągu ulicy Wilczej w Tarnowskich Górach – część działki nr 344/19 (obręb Bobrowniki Śląskie).

 W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym stadium, co wynika z przepisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki tut. Urzędu (ul. Sienkiewicza 2, pokój 51, I piętro) w godzinach pracy Urzędu.

 

 

  z up. Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

/-/ Tomasz Trzcionkowski

Naczelnik

Wydziału Architektury

    

 
Liczba odwiedzin : 34
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Twardowska-Peteja
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Twardowska-Peteja
Czas wytworzenia: 2019-03-15 13:27:36
Czas publikacji: 2019-03-15 13:34:27
Data przeniesienia do archiwum: 2019-03-30