Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 06.12.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – organizacja półkolonii w okresie ferii zimowych w tarnogórskiej hali sportowej oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2018-12-07 09:41:47
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 6/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy centrum przesiadkowego przy ul. Parkowej w Świerklańcu – działka nr 743/6, części działek nr 717/17, 218/7, 742/6.

2018-12-06 15:40:06
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019

2018-12-05 14:56:42
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu zmiany Uchwały Nr XLVIII/499/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tarnowskie Góry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

2018-12-04 13:39:29
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania w dzielnicy Repty Śląskie w Tarnowskich Górach w rejonie ulic: Ks. H. Renka, Jaworowej, J. Waliski, W. Witosa, Kamiennej, Repeckiej, Długiej, Myśliwskiej, S. Staszica.

2018-12-04 11:14:00
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.11.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2018-11-28 11:58:01
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.11.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 w roku 2019” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2018-11-28 11:57:10
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.11.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2018-11-28 11:56:30
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.11.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2018-11-28 11:55:58
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.11.2018 roku w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku oraz wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tarnowskie Góry na powierzenie tych zadań

2018-11-28 11:55:28