Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Oferta - mały grant - Puchar Polski we wspinaczce

2019-02-15 12:59:26
Informacja Nr. GL.ZUZ.3.421.210.2018.BS w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

2019-02-14 11:40:59
Informacja Nr. GL.ZUZ.3.421.199.2018.BS w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

2019-02-14 11:39:31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

2019-02-14 10:10:07
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania w dzielnicy Repty Śląskie w Tarnowskich Górach w rejonie ulic: Ks. H. Renka, Jaworowej, J. Waliski, W. Witosa, Kamiennej, Repeckiej, Długiej, Myśliwskiej, S. Staszica.

2019-02-14 08:47:25
oferta mały grant - UKS Gwiazda - Finał Mistrzostw Śląska Młodziczek w piłce siatkowej kobiet

2019-02-13 19:53:54
Zarządzenie Nr 165/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.02.2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Memoriał Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika. Turniej kosza – edycja XVI”

2019-02-12 10:35:59
Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.02.2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora w 2019r. programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Tarnowskie Góry na lata 2019-2023”

2019-02-12 09:11:17
Informacja o wszczęciu postępowania Nr Gl.ZUZ.3.421.197.2018.BS w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych.

2019-02-11 11:54:15
Informacja o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.3.421.314.2018.BS w sprawie wygaszenia pozwoleń wodnoprawnych.

2019-02-11 11:51:49
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2019” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny ww. ofert

2019-02-08 11:15:57
Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Miasta Tarnowskie Góry

2019-02-08 09:24:39
Zawiadomienie Nr GL.ZUZ.3.421.200.2018.BS o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie pozwolenia na odprowadzenie wód opadowych wylotem W13 do urządzenia wodnego w Tarnowskich Górach.

2019-02-07 15:19:56
Zarządzenie Nr 150/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 05.02.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego “Wydarzenia kulturalne w roku 2019”

2019-02-05 11:27:36
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne – budowa placu do zbierania złomu, w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 83, na działce nr 433/25.

2019-01-31 10:37:33
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2019

2019-01-30 13:05:11
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry w roku 2019”

2019-01-28 13:28:14
Mały grant-oferta – memoriał K. Michalskiego …

2019-01-28 11:45:54
Oferta mały grant KORIS

2019-01-25 08:09:51
Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.01.2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt

2019-01-21 10:58:42
Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17.01.2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – organizacja półkolonii w okresie ferii zimowych w tarnogórskiej hali sportowej

2019-01-17 13:12:27
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

2019-01-15 14:16:46
Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 08.01.2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym p.n. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem”

2019-01-09 11:59:03
Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.01.2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Halowe Mistrzostwa Europy w hokeju na trawie kobiet U - 21”

2019-01-07 16:39:40
Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 02.01.2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 w roku 2019”

2019-01-03 13:12:25
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na tworzenie warunków technicznych do rozwoju kultury fizycznej w roku 2019

2018-12-27 15:57:00
Oferta małego grantu na 2019 Halowe Mistrzostwa Europy w hokeju na trawie kobiet U-21

2018-12-27 15:45:20
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Odnowienie obchodów tradycji górniczych w Tarnowskich Górach”

2018-12-27 12:19:56
Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.12.2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

2018-12-24 12:39:50
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.12.2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

2018-12-24 12:38:44
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.12.2018 roku w sprawie przyznania wsparcia finansowego dla rozwoju sportu w Tarnowskich Górach w 2019 roku, udzielonego w postaci dotacji celowych tarnogórskim klubom sportowym

2018-12-21 08:48:46
Informacja z dnia 19.12.2018 r. o złożonych ofertach [spełniających i nie spełniających wymagań formalnych] w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem”

2018-12-19 12:34:58
Informacja z dnia 18.12.2018 r. o złożonych ofertach [spełniających i nie spełniających wymagań formalnych] w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 w roku 2019”

2018-12-19 09:24:53
Informacja z dnia 17.12.2018 r. o złożonych ofertach [spełniających i nie spełniających wymagań formalnych] w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 pn. „Tworzenie warunków technicznych do rozwoju kultury fizycznej, w tym do utrzymania i funkcjonowania bazy sportowej oraz do wykonywania różnorakich zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych uczestników”

2018-12-17 16:37:16
Informacja o złożonych ofertach brakach formalnych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 pn. „Tworzenie warunków technicznych do rozwoju kultury fizycznej, w tym do utrzymania i funkcjonowania bazy sportowej oraz do wykonywania różnorakich zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych uczestników”

2018-12-17 16:24:16
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 06.12.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – organizacja półkolonii w okresie ferii zimowych w tarnogórskiej hali sportowej oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2018-12-07 09:41:47
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019

2018-12-05 14:56:42
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu zmiany Uchwały Nr XLVIII/499/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tarnowskie Góry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

2018-12-04 13:39:29
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.11.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2018-11-28 11:58:01
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.11.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 w roku 2019” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2018-11-28 11:57:10
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.11.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2018-11-28 11:56:30
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.11.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2018-11-28 11:55:58
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.11.2018 roku w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku oraz wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tarnowskie Góry na powierzenie tych zadań

2018-11-28 11:55:28
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22.11.2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. . ,,«Razem tworzymy sportową historię» - jubileuszowe obchody 65-lecia działalności Klubu Sportowego TS Gwarek Tarnowskie Góry”

2018-11-22 12:19:48
Zarządzenie Nr 1968/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 19.11.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny ww. ofert

2018-11-21 08:28:45
Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej powoływanej do wyboru ofert zgłaszanych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019

2018-11-20 08:33:49
Wprowadzenie jednolitego wzoru ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadań realizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019

2018-11-20 08:31:51
Oferta - Mały grant - ,,«Razem tworzymy sportową historię» - jubileuszowe obchody 65-lecia działalności Klubu Sportowego TS Gwarek Tarnowskie Góry”

2018-11-14 12:43:19
Zarządzenie Nr 1951/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 08.11.2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Wsparcie udziału w Mistrzostwach Świata Juniorów w Szachach”

2018-11-08 15:03:35
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na prowadzenie robót budowalanych - Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach

2018-11-02 12:29:01