Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.12.2018 roku w sprawie przyznania wsparcia finansowego dla rozwoju sportu w Tarnowskich Górach w 2019 roku, udzielonego w postaci dotacji celowych tarnogórskim klubom sportowym

2018-12-21 08:48:46
Informacja z dnia 19.12.2018 r. o złożonych ofertach [spełniających i nie spełniających wymagań formalnych] w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem”

2018-12-19 12:34:58
Informacja z dnia 18.12.2018 r. o złożonych ofertach [spełniających i nie spełniających wymagań formalnych] w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 w roku 2019”

2018-12-19 09:24:53
Informacja z dnia 17.12.2018 r. o złożonych ofertach [spełniających i nie spełniających wymagań formalnych] w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 pn. „Tworzenie warunków technicznych do rozwoju kultury fizycznej, w tym do utrzymania i funkcjonowania bazy sportowej oraz do wykonywania różnorakich zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych uczestników”

2018-12-17 16:37:16
Informacja o złożonych ofertach brakach formalnych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 pn. „Tworzenie warunków technicznych do rozwoju kultury fizycznej, w tym do utrzymania i funkcjonowania bazy sportowej oraz do wykonywania różnorakich zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych uczestników”

2018-12-17 16:24:16
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 06.12.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – organizacja półkolonii w okresie ferii zimowych w tarnogórskiej hali sportowej oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2018-12-07 09:41:47
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019

2018-12-05 14:56:42
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu zmiany Uchwały Nr XLVIII/499/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tarnowskie Góry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

2018-12-04 13:39:29
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.11.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2018-11-28 11:58:01
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.11.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 w roku 2019” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2018-11-28 11:57:10