Wydział Administracyjny (AG) 

 
 
Wydział Administracyjny (AG)
Naczelnik: Justyna Słania
Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefony: 032-39-33-828, 829
032-39-33-829, 828
Fax: 032-39-33-602
e-mail: administracyjny@um.tgory.pl
   
Zakres działania:

1. Administrowanie budynkami Urzędu, planowanie ich remontów oraz realizacja ustalonych zadań w tym zakresie, dbałość o odpowiedni stan techniczny budynków, utrzymanie czystości i porządku, ochronę i zabezpieczenie mienia.

2. Zaopatrzenie materiałowo-techniczne Urzędu w media, urządzenia i artykuły biurowe, środki czystości oraz przegląd i konserwacja urządzeń biurowych, alarmowych, monitorujących, sprzętu i wyposażenia teletechnicznego, p.poż., itp.

3. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych znajdujacych się w budynkach Urzędu Miejskiego wraz z ich znakowaniem z wyłączeniem sprzętu komputerowego, oprogranmowania i sieci teleinformatycznej.

4. Planowanie budżetu adminsitracji.

5. Koordynowanie obsługi telekomunikacyjnej Urzędu, w tym telefonii stacjonarnej i komórkowej.

6. Wykonywanie wydruków bilingów z przeprowadzonych rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów stacjonarnych Urzędu oraz wystawianie not obciążeniowych za wykonane rozmowy prywatne z aparatów stacjonarnych i komórkowych.

7. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu związana z przeprowadzeniem na terenie Gminy wyborów, referendów w zakresie zapewnienia środków transportu wraz z kierowcą.

8. Gospodarowanie samochodami słuzbowymi.

9. Prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem budynków Urzędu Miejskiego w podręczny sprzęt gaśniczy wraz z jego oznakowaniem oraz oznakowaniem dróg ewakuacyjnych.

10. Prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy dla potrzeb Urzędu.

11. Prowadzenie Kancelarii Ogólnej.

12. Zamawianie oraz prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek.

13. Rozliczanie ekwiwalentów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

14. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej przyznawania ryczałtów samochodowych.

15. Wydawanie i rejestracja kart drogowych samochodów służbowych i ich rozliczenie.

16. Zlecenie ogłoszeń do mediów.

17. Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy.

18. Obsługa centrali telefonicznej.

19. Prowadzenie Archiwum Zakładowego.

20. Prowadzenie Sekretariatów.

21. Wykonywanie tyransportu drogowego służbowymi samochodami osobowymi.

22. Konsultowanie z Wydziałem Informatyki, Wydziałem Inwestycji i Remontów spraw w zakresie planowania, projektowania, modernizacji inwestycji dotyczącej sieci telefonicznej, teleinformatycznej i elektrycznej w budynkach Urzędu.

23. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją środków trwałych i pozostałych środków trwałych znajdujących się w budynkach Urzędu Miejskiego ujętych w księgach inwentarzowych prowadzonych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy.

24. Umieszczanie ogłoszeń, obwieszczeń, postanowień, pism, informacji itp. Na tablicy ogłoszeń Urzędu i stronie Biuletynu Informacji Publicznej przekazywanych do Urzędu przez inne instytucje, sądy, komorników itp.

25. Współpraca z Wydziałem Inwestycji i Remontów w zakresie prowadzonych prac remontowych w budynkach Urzędu.

26. Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie organizacji przez Urząd uroczystości, imprez, w tym dorocznej imprezy "Gwarki Tarnogórskie".

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 3919
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Żmijewski
Czas wytworzenia: 2011-03-01 10:21:06
Czas publikacji: 2018-05-18 10:11:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak