Biuro Rady Miejskiej (BRM) 

 
 

Biuro Rady Miejskiej (BRM)

Kierownik:

 Aleksandra Łuczak

Adres:

 Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, ul. Rynek 4, II piętro, pokoje nr 31, 32, 33

Telefony:

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 32-39-33-878
 Kierownik 32-39-33-812, Pracownicy 32-39-33-802, 853

Fax:

 32-39-33-853

 e-mail:  radamiejska@um.tgory.pl
   
Zakres działania:
 1. Organizacyjno-techniczne przygotowywanie oraz protokołowanie sesji i posiedzeń komisji Rady.
 2. Prowadzenie ewidencji i spraw osobowych radnych Rady Miejskiej, w tym spraw związanych ze składanymi oświadczeniami majątkowymi.
 3. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem radnych z urzędu od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.
 4. Współpraca z organem wykonawczym (Burmistrzem Miasta) oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie niezbędnym do właściwej organizacji pracy Rady Miejskiej.
 5. Prowadzenie zbioru uchwał Rady Miejskiej oraz aktów prawa miejscowego wydawanych przez Radę w formie papierowej oraz elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 6. Przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Miejskiej.
 7. Administrowanie korespondencją wpływającą do Rady Miejskiej i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koordynowanie jej obiegu.
 8. Prowadzenie rejestru interpelacji, zapytań i wniosków radnych.
 9. Prowadzenie zbioru dokumentacji dotyczącej interwencji mieszkańców u Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 10. Prowadzenie spraw finansowych związanych z funkcjonowaniem Rady i jednostek pomocniczych Gminy.
 11. Przygotowywanie wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy.
 12. Gromadzenie i przetwarzanie dokumentacji dotyczącej jednostek pomocniczych Gminy.
 13. Prowadzenie księgi inwentarzowej Rad Dzielnic.
 14. Przygotowywanie wyborów ławników sądowych.
 15. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Radę Miejską honrowego obywatelstwa.
 16. Prowadzenie Księgi Ewidencyjnej - "Honorowy Obywatel Miasta Tarnowskie Góry".
 

Liczba odwiedzin : 2451
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nigiel
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nigiel
Czas wytworzenia: 2013-02-12 12:32:07
Czas publikacji: 2017-10-25 14:57:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak