Wydział Edukacji,Sportu i Zdrowia (EK) 

 
 

 

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia (EK)
Naczelnik:   
Alina Konopka

 

Adres:   

 

Urząd Miejski ul. Sienkiewicza 2 II piętro

 

Telefony:  

 

 

 

 

32/39-33-750 Naczelnik Wydziału

32/39-33-671, 644, 643, 646 Referat Placówek Oświatowych

32/39-33-648, 649, 746 Referat Sportu i Zdrowia

 

Fax: 032-39-33-609
e-mail: edukacja@um.tgory.pl
   
Zakres działania:

 

Do zadań Wydziału należą zadania związane z działalnością placówek oświatowych i żłobka działających na terenie Gminy Tarnowskie Góry, spraw związanych z pomocą materialną dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowskie Góry, a także sprawy z zakresu kultury fizycznej i zdrowia w szczególności:

 1.  Referat Placówek Oświatowych
 2. Prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobka.
 3. Sporządzanie oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych oraz dyrektora żłobka. 
 4. Przedłużanie powierzenia stanowiska dyrektorom placówek oświatowych.
 5. Przygotowywanie i obsługa kancelaryjna postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych oraz dyrektora żłobka, dla których Gmina jest organem prowadzącym.
 6. Wykonywanie czynności związanych z oświadczeniami majątkowymi dyrektorów placówek oświatowych oraz dyrektora żłobka.
 7. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli przedszkoli i szkół.
 8. Prowadzenie spraw związanych z wnioskami o nagrody MEN, Śląskiego Kuratora Oświaty, Medal KEN, odznaczenia resortowe dla nauczycieli.
 9. Prowadzenie spraw związanych z wnioskami o nagrody Burmistrza Miasta oraz obsługa administracyjna Komisji ds. nagród Burmistrza Miasta.
 10. Przygotowywanie do zatwierdzania projektów organizacyjnych i aneksów do projektów organizacyjnych placówek, dla których gmina jest organem prowadzącym .
 11. Sporządzanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie dla byłych pracowników placówek oświatowych Powiatu Tarnogórskiego na podstawie dokumentów znajdujących się w zasobach archiwalnych Urzędu.
 12. Współpraca ze Śląskim Kuratorem Oświaty w Katowicach i innymi organami w zakresie spraw związanych z działalnością placówek oświatowych.
 13. Wykonywanie zadań związanych z kontrolą realizacji obowiązku szkolnego i nauki.
 14. Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży romskiej z placówek, dla których Gmina jest organem prowadzącym – rozliczanie dotacji na w/w cel.
 15. Planowanie, organizowanie i rozliczanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół dla realizacji obowiązku szkolnego i nauki.
 16. Planowanie, realizacja oraz rozliczanie zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych –rozliczanie środków otrzymywanych z Funduszu Pracy na w/w cel.
 17. Obsługa administracyjna realizacji zadania własnego Gminy w zakresie przydzielania stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych w Tarnowskich Górach – rozliczanie dotacji otrzymanej na w/w cel.
 18. Planowanie i rozliczanie zadania udzielania dofinansowania na zakup podręczników szkolnych uczniom zgodnie z programem  „Wyprawka szkolna” – rozliczanie dotacji otrzymanej na w/w cel.
 19. Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sporządzaniem i gromadzeniem z placówek oświatowych Gminy danych oświatowych wymaganych dla pełnej realizacji Systemu Informacji Oświatowej.
 20. Prowadzenie spraw związanych z wpisem do ewidencji placówek publicznych i niepublicznych podejmujących działalność na terenie Gminy.
 21. Planowanie i rozliczanie wyjazdów śródrocznych uczniów na tzw. „Zielone szkoły”.
 22. Gromadzenie informacji o stanie BHP i wypadkach uczniów w placówkach oświatowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym.
 23. 22. Organizacja i rozliczanie konkursów, imprez, uroczystości organizowanych z inicjatywy organu prowadzącego.
 24. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 25. Wykonywanie nadzoru nad żłobkami.
 26. Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących tworzenia, likwidacji oraz przekształcania,
  a także funkcjonowania szkół, przedszkoli, placówek oświatowych  i żłobka.
 27. Udzielanie, rozliczanie i kontrola dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
 28. Współpraca z innymi gminami w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Tarnowskie Góry na każdego wychowanka uczęszczającego do przedszkola publicznego i niepublicznego oraz innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Tarnowskie Góry, a niebędącego jej mieszkańcem.
 29. 28. Współpraca z innymi gminami w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną gminę na każdego wychowanka uczęszczającego do przedszkola publicznego i niepublicznego a terenie innej gminy, a będącego mieszkańcem Gminy Tarnowskie Góry.
 30. Współpraca z innymi gminami w sprawie zwrotu kosztów nauki lekcji religii za uczniów realizujących te zajęcia w oddziałach międzyszkolnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry, a niebędących jej mieszkańcami.
 31. Współpraca z innymi gminami w sprawie zwrotu kosztów nauki lekcji religii za uczniów realizujących te zajęcia w oddziałach międzyszkolnych na terenie innej gminy, a będących mieszkańcami Gminy Tarnowskie Góry.
 32. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie rozliczania dotacji celowych.
 33. Realizacja i koordynacja zadania w zakresie zabezpieczenia dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych – rozliczanie dotacji otrzymanej na w/w cel.
 34. Współpraca z radami dzielnic w zakresie wydatków przeznaczonych na cele oświatowe.
 35. Referat Sportu i Zdrowia
 36. Prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, sportu,
  a w szczególności zmierzających do tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miasta oraz umożliwiających osiąganie wyznaczonych celów publicznych z zakresu sportu.
 37. Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i klubami sportowymi oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań.
 38. Współpraca ze szkołami w zakresie organizacji imprez sportowych, inicjowanie działań i ich koordynacja.
 39. Monitorowanie stanu bazy sportowej i rekreacyjnej miasta oraz opiniowanie projektów budowy urządzeń sportowych.
 40. Współdziałanie z WOPR w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne, podejmowanych w ramach organizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych.
 41. Koordynowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej, realizacji wyznaczonych celów publicznych  z zakresu sportu.
 42. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców miasta.
 43. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
 44. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych.
 45. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Rady Sportu.
 46. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania  kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 47. Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego a także z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, a w szczególności dotyczących przyznawania oraz prawidłowego wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych przez kluby sportowe i inne organizacje.
 48. Przygotowywanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii wraz z preliminarzem finansowym na jego wykonanie; oraz nadzór nad jego realizacją.
 49. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii.
 50. Koordynacja i realizacja działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 51. Prowadzenie obsługi  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 52. Nadzór merytoryczny nad działalnością świetlic środowiskowych oraz świetlicy socjoterapeutycznej.
 53. Współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie „izb wytrzeźwień”.
 54. Nadzór i współpraca z SP ZOZ Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień.
 55. Przygotowywanie procedur konkursowych i pozakonkursowych związanych z udzielaniem dotacji organizacjom pozarządowym.
 56. Kontrola organizacji pozarządowych będących beneficjentami dotacji udzielanych w drodze konkursu z budżetu Gminy.

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 9225
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Kaminska
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Kaminska
Czas wytworzenia: 2015-03-02 12:42:10
Czas publikacji: 2018-07-23 11:02:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak