Wydział Finansowy (F) 

 
 
Wydział Finansowy (F)
Naczelnik:

 

Karina Trawińska       - Z-ca Naczelnika

Adres:

Urząd Miejski Rynek 4 

Telefony:

032-39-33-800 Naczelnik Wydziału

032-39-33-814, 815-819 Referat Księgowości Podatkowej

032-39-33-810, 830 Referat ds. Planowania, Analiz i Sprawozdwczości Budżetowej

032-39-33-803, 804, 808 Referat Podatków i Opłat Lokalnych

032-39-33-868, 838, 822, 821, 811, 824, 709 Referat Księgowości  Budżetowej

032-39-33-871, 872  Referat księgowości ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

032-39-33-823, 820 Referat ds. Rozliczeń finansowych Gminy

Fax: 032-39-33-602
e-mail:
 finansowy@um.tgory.pl
   
Zakres działania:

Referat Księgowości Podatkowej
1. Prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz czynszu dzierżawnego.
2. Windykacja należności podatkowych i nie podatkowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
3. Zabezpieczenie zaległości podatkowych poprzez wpis hipoteki do ksiąg wieczystych – sporządzanie wniosków i kierowanie do Sądu oraz ustanawianie zastawu skarbowego.
4. Prowadzenie spraw z zakresu kompensowania należności podatkowych gminy i obrotu z innymi należnościami wynikającymi z umów cywilnych.
5. Likwidacja zaległości poprzez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych.
6. Nadzór i kontrola ustalania w formie deklaracji przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej podatku od środków transportowych.
7. Prowadzenie postępowania podatkowego w związku z zaległościami w podatku od środków transportowych oraz wydawanie decyzji w tym zakresie.
8. Kompletowanie i analiza materiałów kwalifikujących wnioski do wydania decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów spłaty lub umorzeniu podatku od środków transportowych osób fizycznych oraz opracowanie decyzji w tym zakresie.
9. Sporządzanie informacji o dochodach podatku rolnego, podlegających przekazaniu na rachunek Izby Rolniczej.
10. Prowadzenie obsługi kasowej w zakresie podatków, opłat lokalnych, czynszu dzierżawnego i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
11. Rozliczanie inkasentów z pobranych opłat targowych.
12. Pobór i rozliczanie opłaty skarbowej.
13. Prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania.
14. Sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych.

Referat d/s Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Budżetowej
1. Opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian.
2. Opracowywanie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
3. Weryfikowanie składanych przez dysponentów budżetowych propozycji do projektu uchwały budżetowej.
4. Przygotowywanie projektu uchwały budżetowej z uzasadnieniem i innymi materiałami informacyjnymi, w oparciu o propozycje uzyskane od dysponentów budżetowych.
5. Opracowywanie zmian do uchwały budżetowej. 6. Nadzór nad opracowywaniem rocznych planów finansowych przez dysponentów budżetowych, po uprzednim przekazaniu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
7. Opracowywanie rocznych planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
8. Monitoring wykonania budżetu miasta (opracowywanie analiz, prognoz i informacji ekonomiczno-finansowych).
9. Rozliczanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
10. Opracowywanie półrocznej informacji o: przebiegu wykonania budżetu miasta, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć) oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
11. Opracowywanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia Gminy.
12. Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym statystycznych sprawozdań jednostkowych placówek oświatowych i jednostek budżetowych Urzędu Miejskiego.
13. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania planu dochodów, planu wydatków, o nadwyżce/deficycie, o stanie należności, o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.
14. Sporządzanie rocznych sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych oraz o wydatkach strukturalnych.
15. Opracowywanie zestawień przepływów pieniężnych niezbędnych do sporządzania wniosków o kredyty, pożyczki lub dotacje ze środków pomocowych na przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi Miasta, a także na potrzeby ustalenia prognozy długu Gminy.
16. Prowadzenie obsługi finansowej Rad Dzielnic.
17. Prowadzenie obsługi kancelaryjno-administracyjnej Skarbnika Miasta i Wydziału Finansowego.

Referat podatków i opłat lokalnych
Do zadań Referatu należy prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych, a w szczególności:
1. Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie.
2. Wzywanie podatników do złożenia informacji podatkowych.
3. Wydawanie postanowień o wszczęciu postępowań i wznowieniu postępowań podatkowych oraz dokonywanie zmian decyzji wymiarowych w oparciu o składane pisma podatników, otrzymywane zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków, zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończonej budowie obiektów budowlanych oraz zawiadomienia o nadanych numerach.
4. Weryfikacja poprawności składanych informacji przez osoby fizyczne oraz składanych deklaracji przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych - na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
5. Dokonywanie przypisów i odpisów podatków w oparciu o składane deklaracje podatkowe przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
6. Prowadzenie ewidencji budynków i gruntów dla celów podatku od nieruchomości oraz kart gospodarstw rolnych.
7. Prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
8. Przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości zeznań stanowiących podstawę wymiaru podatku od nieruchomości.
9. Prowadzenie postępowania podatkowego w związku z zaległościami z tytułu opłaty targowej.
10. Kompletowanie i analiza materiałów kwalifikujących wnioski podatników w sprawie ulg podatkowych – opracowywanie decyzji i postanowień w tym zakresie.
11. Kompletowanie i analiza materiałów kwalifikujących wnioski podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o udzielenie pomocy publicznej, prowadzenie postępowań oraz przygotowanie stosownych rozstrzygnięć w tym zakresie.
12. Sporządzanie analiz i opracowywanie postanowień o wyrażeniu zgody na udzielenie ulg podatkowych w podatkach stanowiących w całości dochody Gminy a pobieranych przez Urząd Skarbowy.
13. Sporządzanie wniosków o przyznanie części subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości oraz wniosków Gminy o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej.
14. Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz przygotowanie danych do sprawozdań o skutkach udzielonych ulg /umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty, zwolnień i obniżkach stawek.
15. Sporządzanie wykazu osób prawnych i fizycznych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, którym udzielono ulg odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat.
16. Prowadzenie rejestru umorzeń, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz rejestru należności zahipotekowanych.
17. Wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis, wydawanie zaświadczeń na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” potwierdzających dane z ewidencji podatników oraz informacji dla organów policji, prokuratury, sądów, urzędów celnych o posiadanych nieruchomościach.
18. Potwierdzanie poprawności oraz kompletności wypełnienia przez podatników podatków o nieruchomości, rolnego i leśnego wniosków o nadanie NIP przez właściwy Urząd Skarbowy.
19. Potwierdzanie powierzchni użytków rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie olej napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
20. Załatwianie spraw związanych z udzielaniem pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach.

Referat Księgowości Budżetowej
Referatem kieruje Kierownik, który jest jednocześnie Głównym Księgowym Urzędu.
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej Urząd Miejski.
2. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Urzędu w zakresie ewidencja dochodów i wydatków budżetowych objętych planami finansowymi, budżetowymi i pozabudżetowymi.
3. Opracowywanie sprawozdań i bilansów z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz gospodarki pozabudżetowej.
4. Obsługa systemu bankowego w zakresie elektronicznego składania poleceń przelewów wewnętrznych i do innych banków.
5. Ewidencja podatku VAT – rozliczenie i sporządzanie deklaracji VAT.
6. Konsolidacja rozliczeń podatku od towarów i usług (podatek VAT) przekazywanych prez jednostki budżetowe z rozliczeniem Gminy. Rozliczanie i skladanie zbiorczej deklaracji VAT.
7. Prowadzenie ewidencji mandatów karnych i egzekucji z tyt. nie zapłaconych mandatów karnych kredytowych.
8. Prowadzenie rejestru w zakresie zaangażowania planowanych wydatków budżetowych i uzgadnianie ich z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.
9. Ewidencja umów zawieranych przez Gminę i przedkładanych do kontrasygnaty Skarbnikowi Miasta oraz kontrola stanu płatności wynikających z tych umów.
10. Prowadzenie ewidencji księgowej mienia Urzędu.
11. Prowadzenie windykacji należności nie podatkowych, budżetowych i pozabudżetowych w zakresie objętym budżetem Urzędu.
12. Dokonywanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym dla osób fizycznych z tytułu zawartych umów zleceń.
13. Prowadzenie obsługi kasowej w zakresie budżetu Urzędu Miejskiego.
14. Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania.
15. Sporządzanie miesięcznych, okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego.
16. Prowadzenie w pełnym zakresie ewidencji syntetycznej i analitycznej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego.
17. Prowadzenie urządzeń analitycznych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Referat księgowości ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
1. Prowadzenie rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Zabezpieczenie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez wpis hipoteki do ksiąg wieczystych - sporządzanie wniosków i kierowanie do sądu oraz ustanawianie zastawu skarbowego.
4. Likwidacja zaległości poprzez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych.
5. Wydawanie zaświadczeń na podstawie ustawy "Ordynacja podatkowa" oraz Kodeks postępowania administracyjnego.
6. Wystawianie postanowień o zarachowaniu wpłat.
7. Sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Referat ds. Rozliczeń finansowych Gminy
1. Przyjmowanie i uzgadnianie jednostkowych sprawozdań i bilansów jednostek budżetowych.
2. Sporządzanie zbiorczych bilansów jednostek budżetowych po uprzednim sprawdzeniu pod względem formalno – rachunkowym.
3. Sporządzanie bilansu skonsolidowanego Gminy.
4. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej budżetu Gminy w pełnym zakresie.
5. Nadzór nad wykonywaniem budżetu przez jednostki budżetowe na podstawie sprawozdań budżetowych.
6. Obsługa finansowa oraz kontrola rozliczeń środków przekazywanych do jednostek budżetowych.
7. Przekazywanie dysponentom środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
8. Prowadzenie wyodrębnionej księgowości analitycznej dla Projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z wymogami umów o dofinansowanie.
9. Dokonywanie wydatków dotyczących inwestycji z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, w sytuacji gdy Umowa o dofinansowanie wymaga bezpośrednich płatności z kont bankowych Gminy.
10. Uzgadnianie z dysponentami stanu środków finansowych otrzymanych z programów unijnych i krajowych.
11. Obsługa elektronicznego systemu bankowego Gminy.
12. Ewidencjonowanie i rozliczanie dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej.
13. Ewidencjonowanie i rozliczanie dochodów Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
14. Ewidencjonowanie i rozliczanie wydatków niewygasających.
15. Współpraca z bankiem obsługującym Gminę.
16. Otwieranie/zamykanie rachunków bankowych dla zadań finansowanych dotacjami z programów unijnych i krajowych, dla których umowa wymaga otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego.
17. Obsługa pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę.
18. Obsługa wyemitowanych obligacji przez Gminę.
19. Przygotowywanie wniosków do procedury przetargowej celem zabezpieczenia potrzeb kredytowych Gminy oraz obsługi bankowej budżetu.
20. Przygotowanie dokumentacji wraz z aktami prawa miejscowego celem dokonania emisji obligacji komunalnych Gminy.
21. Lokowanie wolnych środków pieniężnych Gminy oraz współpraca z bankami w tym zakresie.

 

Liczba odwiedzin : 5830
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nigiel
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nigiel
Czas wytworzenia: 2015-01-14 12:27:31
Czas publikacji: 2017-10-25 14:31:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak