Wydział Urbanistyki (GA) 

 
 

Naczelnik Wydziału: TOMASZ TRZCIONKOWSKI

                              pok. 50, tel. (32) 39 33 730

 

Adres Wydziału:       Urząd Miejski, ul. H. Sienkiewicza 2, 42-600 Tarnowskie Góry

                               pok. 50 i 51, I piętro

                               tel. (32) 39 33 731; (32) 39 33 732; (32) 39 33 733

                               fax : (32) 39 33 609

                               e-mail: urbanistyka@um.tgory.pl

 

 Zadania Wydziału: Do zadań Wydziału należą sprawy z zakresu planowania przestrzennego, a w szczególności:

 1. Opracowywanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, w tym prowadzenie uzgodnień, organizowanie konsultacji społecznych wraz z wyłożeniem projektu Studium do publicznego wglądu.

 2. Dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, oceny postępów w opracowywaniu Studium i planów miejscowych.

 3. Programowanie opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o składane wnioski o uchwalenie i zmianę planów miejscowych, prowadzenie bieżących analiz planów miejscowych oraz programowanie zmian tych planów.

 4. Koordynacja prac planistycznych, prowadzenie uzgodnień planów zagospodarowania przestrzennego w toku ich sporządzania, organizowanie konsultacji społecznych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykładanie tych planów do publicznego wglądu.

 5. Przygotowywanie opinii wynikających z planu miejscowego.

 6. Sporządzanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych.

 7. Przygotowywanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym dla notariusza.

 8. Przygotowywanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 9. Przygotowywanie zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (procedura legalizacyjna).

 10. Przygotowywanie zaświadczeń o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dotyczy koncesji na alkohol).

 11. Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów pozbawionych planu miejscowego oraz dla innych gmin jako organ wyznaczony do załatwienia sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

 12. Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji  w sprawach ustalenia warunków zabudowy oraz przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, dla terenów pozbawionych planu miejscowego oraz dla innych gmin jako organ wyznaczony do załatwienia sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

 13. Wydawanie decyzji wygaszających ustalenie warunków zabudowy.

 14. Weryfikacja aktów notarialnych pod kątem możliwości pozyskania opłaty planistycznej.

 15. Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji ustalających wysokość opłaty planistycznej, w tym, weryfikacja operatów szacunkowych pod kątem zastosowania ich jako dowodu w sprawie.

 16. Prowadzenie postępowań w sprawach roszczeń z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego.

 17. Opiniowanie projektów podziałów pod kątem zgodności z ustaleniami planu miejscowego.

 18. Opiniowanie możliwości wykorzystania terenów Gminnych pod kątem przeznaczenia terenu w planie miejscowym.

 19. Prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków.

 20. Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

 21. Przesyłanie kompletu dokumentów dotyczących uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy do organów nadzoru.

 22. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu wydziału oraz zamieszczanie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie w publicznie dostępnych wykazach.

 23. Współpraca przy prowadzeniu Systemu Informacji o Terenie.

 24. Udostępnianie dokumentacji archiwalnych zawartych w Archiwum Zakładowym.

 25. Bieżące prowadzenie rejestrów planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym, rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

 26. Nadzór nad pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

 

Liczba odwiedzin : 4001
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nigiel
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nigiel
Czas wytworzenia: 2016-11-28 15:25:39
Czas publikacji: 2017-10-25 14:33:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak