Wydział Inwestycji i Remontów (GI) 

 
 
Wydział Inwestycji i Remontów (GI)
Naczelnik: Radosław Czajka
Adres: Urząd Miejski ul. Piastowska 8, pok. nr 101, 103, 106
Telefony: (32) 76-90-346, 360,361,386
Fax: (32) 76-90-359
e-mail:
 inwestycje@um.tgory.pl
   
Zakres działania: Do zadań Wydziału należą sprawy z zakresu przygotowania, realizacji i nadzoru inwestycji miejskich i remontów, a w szczególności:
 1. Przygotowanie, realizacja i nadzorowanie inwestycji i remontów.
 2. Opracowywanie projektów umów oraz nadzorowanie realizacji zawartych umów z wykonawcami, jak również naliczanie kar umownych w przypadku przekroczenia terminów realizacji umów.
 3. Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i zgłaszanie wykonawcy koniecznych napraw w ramach gwarancji i rękojmi.
 4. Koordynowanie prac pomiędzy wykonawcami robót inwestycyjnych i remontowych.
 5. Opiniowanie wniosków organów jednostek pomocniczych dotyczących zadań inwestycyjno-remontowych obiektów komunalnych oddanych w nieodpłatne użytkowanie oraz realizację planu wydatków budżetu miasta związanych z tymi zadaniami.
 6. Uzgadnianie inwestycji prowadzonych przez inwestorów zewnętrznych na terenie Gminy.
 7. Konsultowanie z Biurem Informatyki oraz Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym spraw w zakresie planowania, projektowania, modernizacji inwestycji dotyczących sieci informatycznej, teleinformatycznej i elektrycznej Urzędu oraz wszystkich prac remontowych wykonywanych w budynkach Urzędu.
 8. Współudział w opracowywaniu programów rozwoju infrastruktury technicznej Gminy.
 9. Nadzorowanie i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez wykonawców na rzecz Gminy.
 10. Rozliczanie i przekazywanie wykonanych pod nadzorem Wydziału obiektów inwestycyjnych na ewidencję majątku Gminy.
 11. Uzgadnianie z organizacjami pozarządowymi inwestycji objętych ochroną konserwatora zabytków lub inwestycji o szczególnym zanczeniu dla historii, kultury i przyrody Gminy.
 12. Prowadzenie spraw związanych z dotacjami na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 13. Prowadzenie spraw związanych z koleją wąskotorową na terenie Gminy.
 14. Coroczne opracowywanie informacji i ocena stanu technicznego budynków oświatowych, OSP i klubów sportowych.
 15. Nadzór nad wykonaniem remontów w placówkach oświatowo-wychowawczych.

 

 

Liczba odwiedzin : 4596
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nigiel
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nigiel
Czas wytworzenia: 2012-07-10 10:30:24
Czas publikacji: 2017-10-25 14:34:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak