Wydział Gospodarki Miejskiej (GM) 

 
 

Wydział Gospodarki Miejskiej (GM)

Naczelnik:

Piotr Machura

Adres:

Urząd Miejski ul. Sienkiewicza 2 p.32

Telefony:

39-33-600 w. 664,647

Fax:

39-33-609

e-mail:

gospodarka.miejska@um.tgory.pl

 

 

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1. Analiza poprawności funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Gminy.

2. Prowadzenie rozliczeń finansowych z organizatorem komunikacji autobusowej.

3. Planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną oraz paliwa gazowe na obszarze Gminy.

4. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, w tym jego finansowanie z wyłączeniem inwestycji oświetleniowych placów, ulic, parków i innych przestrzeni publicznych.

5. Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją gminnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

6. Zlecanie dekoracji Miasta w okresie świątecznym i flagowanie w święta narodowe na obiektach stanowiących własność Gminy, za wyjątkiem zasobów mieszkaniowych gminy.

7. W zakresie utrzymania czystości i porządku terenów gminnych:

- oczyszczanie placów, jezdni i chodników gminnych,

- usuwanie odpadów komunalnych z koszy rozstawionych na chodnikach i terenach zieleni miejskiej,

- utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej,

- likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych,

- zapewnienie pojemników na odpady i kabin sanitarnych na imprezach plenerowych.

 8. W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi: 

- prowadzenie spraw związanych z określaniem, w drodze decyzji, wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności wydawanie decyzji i postanowień w tych sprawach,

- prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- opracowanie projektów uchwał wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi, w tym kontrola realizacji zadań przez podmioty odbierające odpady komunalne,

- zorganizowanie punktów odbioru przeterminowanych lekarstw,

- zapewnienie wymaganych poziomów odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

- prowadzenie sprawozdawczości z gospodarowania odpadami komunalnymi,

- analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi,

- prowadzenie działąń informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie zbierania selektywnego,

- udostępnianie na stronie internetowej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi m. in. o podmiotach odbierających odpady komunalne, osiągniętych w danym roku poziomów odzysku, punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

9. Wydawanie zezwoleń na:

- opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych,

- prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

10. Współudział w prognozowaniu rozwoju urządzeń komunalnych.

11. Organizowanie i nadzór zimowego utrzymania terenów gminnych.

12. Utrzymanie infrastruktury technicznej gminy oraz nadzór na prowadzeniem szaletu miejskiego.

13. Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam na mieniu komunalnym w tymbudynków komunalnych z wyłączeniem pasó drogowych.

14. Prowadzenie spraw związanych z porzuconymi wrakami pojazdów mechanicznych.

15. Organizacja i nadzorowanie pracy:

- pracowników gospodarczych zatrudnionych w Wydziale,

- osób skazanych w ramach robót publicznych do prac pielęgnacyjnego-porządkowych,

- osób skazanych odbywających karę pozbawienia wolności kierowanych do pracy przez Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach.

16. Opracowywanie wykazu podmiotów, w których możliwe jest wykonywanie kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej.

17. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych.

18. Utrzymanie cmentarza komunalnego oraz prowadzenie spraw związanych z grzebaniem zmarłych na cmentarzu komunalnym.

19. Prowadzenie i nadzór nad pochówkami martwo urodzonych dzieci, wobec których osoby uprawnione zrzekły się prawa do pochówku.

20. Współpraca z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym działającym na terenie Gminy oraz realizacja innych zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w tym: opiniowanie wniosków dot. taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz przygotowywanie uchwały Rady Miejskiej.

21. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gminnych sieci kanalizacyjnych.

22. Eksploatacja gminnych sieci kanalizacyjnych będących w utrzymaniu wydziału.

23. Coroczna analiza i kontrola nakłądów inwestycyjnych PWiK w Tarnowskich Górach Sp. z o.o. na realizację zobowiązań zawartych w umowie wdrożeniowej dotyczącej nabycia udziałów.

24. Nadzór nad funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych przy ul. Laryszowskiej w Tarnowskich Górach.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Liczba odwiedzin : 4930
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Ochman
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Ochman
Czas wytworzenia: 2015-03-16 10:20:53
Czas publikacji: 2018-01-09 14:10:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak