WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (GN) 

 
 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (GN)

Naczelnik:

Marek Kabus

Adres:

Urząd Miejski ul. Sienkiewicza 2 I pietro p.33 oraz pokoje nr:54-56

Telefony:

032-39-33-719; 032-39-33-714; 032-39-33-715; 032-39-33-717, 

032-39-33-718; 032-39-33-720; 032-39-33-721; 032-39-33-722

 

 

 

 

                                                                                                                                                      Fax 32-39-33-609

                                                                                                                                                      e-mail : nieruchomosci@um.tgory.pl

Do zadań Wydziału należy ewidencja gruntów stanowiących mienie komunalne, gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, a w szczególności:

1.Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości:

a) zbywanie nieruchomości:

- zabudowanych,

- niezabudowanych,

- lokalowych,

- lokali mieszkalnych na rzecz najemców,

b) oddawanie gruntu w użytkowanie wieczyste ,

c) wydzierżawianie gruntów gminnych,

d) oddawanie w trwały zarząd,

e) użyczanie nieruchomości,

f) oddawanie w użytkowanie,

g) obciążanie nieruchomości komunalnych ograniczonymi prawami rzeczowymi,

h) dokonywanie zamian nieruchomości,

i) oddawanie gruntu w użytkowanie wieczyste z przeniesieniem prawa własności garaży wybudowanych ze środków własnych najemców,

j) wyrażanie zgody na czasowe zajęcie gruntów komunalnych w związku z prowadzonymi inwestycjami w zakresie infrastruktury technicznej,

k) wnoszenie nieruchomości komunalnych jako aportów do spółek i fundacji,

i) przygotowywanie protokołów uzgodnień i umów z zakresu gospodarowania nieruchomościami.

2. Ustanawianie hipotek przy sprzedaży nieruchomości komunalnych na raty oraz wydawanie zaświadczeń umożliwiających wykreślenie hipoteki po spłacie zadłużenia względem Gminy.

3.Uwłaszczanie gminnych osób prawnych oraz spółdzielni na nieruchomościach komunalnych

4.Organizowanie przetargów na zbywanie nieruchomości komunalnych.

5.Udział w postępowaniach dotyczących zwrotu nieruchomości na rzecz byłych właścicieli.

6.Składanie wniosków o dokonywanie wpisów w Księgach Wieczystych.

7. Regulacja geodezyjno - prawna nieruchomości komunalnych w celu zbycia:

a) dokonywanie podziałów nieruchomości komunalnych,

b) ustalanie granic geodezyjnych nieruchomości,

c) przeliczenie i ponowne ustalenie wysokości udziałów w częściach wspólnych nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o własności lokali,

d) ujednolicanie okresu użytkowania wieczystego w istniejących wspólnotach mieszkaniowych,

e) uzgadnianie z właścicielami sieci infrastruktury technicznej przebiegu tych sieci po gruntach komunalnych oraz możliwości wykonania przyłączy.

 

8. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

9.Naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, trwałego zarządu, dzierżawy, oraz z tytułu ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach.

10.Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, trwałego zarządu i dzierżawy.

11.Udzielanie bonifikat w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu.

12.Rozkładanie na raty oraz ustalanie innego terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i dzierżawy oraz zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

13. Prowadzenie ewidencji

a) sprzedaży nieruchomości komunalnych,

b) dzierżawców nieruchomości komunalnych,

c) użytkowników wieczystych,

d) wystawionych faktur VAT

14. Wystawianie faktur VAT z tytułu:

a) sprzedaży nieruchomości komunalnych,

b) dzierżawy nieruchomości komunalnych,

c) opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,

15.Prowadzenie postępowań dotyczących naliczania opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej,

16.Współpraca z organami Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego w zakresie prowadzonych spraw.

17.Prowadzenie spraw dotyczących pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom i składanie informacji w tym zakresie do Wydziału Finansowego.

18.Regulacja nieruchomości Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

19.Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem wykonania operatów szacunkowych i prac geodezyjnych.

20. Sprawdzanie dokumentacji - inwentaryzacji budowlanej budynków przygotowywanych do zbycia oraz określenie udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej.

21. Nazewnictwo ulic i placów:

a) prowadzenie ewidencji nadanych nazw ulic i placów, dróg publicznych i dróg wewnętrznych,

b) przygotowanie materiałów komisjom Rady Miejskiej w związku ze zgłaszanymi wnioskami o nadanie nazwy.

 

22. Prowadzenie spraw związanych z numeracja porządkowa nieruchomości:

a) nadawanie numerów porządkowych nieruchomości na wniosek właścicieli

b) prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej na terenie miasta,

c) wydawanie zaświadczeń o nadanych numerach porządkowych nieruchomości,

23. Podziały nieruchomości:

a) opiniowanie wstępnych podziałów nieruchomości,

b) wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości.

24. Prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia nieruchomości:

a) wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,

b) wydawanie decyzji zatwierdzających przebieg granic nieruchomości,

c) ocena prawidłowości operatu rozgraniczeniowego w zakresie zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami prawa geodezyjnego,

d) przekazywanie z urzędu akt dotyczących rozgraniczenia do rozpatrywania sądowi w razie umorzenia postępowania administracyjnego.

25.Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia z mocy prawa i na wniosek.

26.Realizacja prawa pierwokupu nieruchomości przez Gminę.

27. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu:

a) w drodze umów cywilno - prawnych,

b) na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. Przepisy ustawy wprowadzającej przepisy reformujące administrację publiczną,

c) na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08. 1997r ustawy o gospodarce nieruchomościami,

d) na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

e) w drodze wywłaszczenia nieruchomości,

f) przejmowanie nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r ordynacja podatkowa,

 

28. Wypłacanie odszkodowań za przejęte nieruchomości:

a) na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. Przepisy ustawy wprowadzającej przepisy reformujące administrację publiczną,

b) na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08. 1997r ustawy o gospodarce nieruchomościami,

c) na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

d) w drodze wywłaszczenia nieruchomości.

29. Udzielanie zgód posiadaczom gruntów komunalnych na wycinkę drzew i krzewów,

30. Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego.

31. Prowadzenie postępowań dotyczących naliczania opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po dokonaniu podziału geodezyjnego.

32. Występowanie z wnioskiem do Starosty o zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości podlegających komunalizacji,

33. Uzgadnianie rozbieżności pomiędzy zapisami w ewidencji gruntów a księgami wieczystymi oraz uzgadnianie treści ksiąg wieczystych

34. Naliczanie opłat i wystawianie faktur VAT z tytuł czasowego zajęcia gruntów komunalnych.

35. Prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych.

36. Współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie stanu mienia komunalnego.

37. Współpraca z organami Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego w zakresie prowadzonych spraw.

38. Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem wykonania operatów szacunkowych i prac geodezyjnych.

39. Przygotowywanie dokumentów do postępowań sądowych dotyczących nieruchomości komunalnych.

 

 

Liczba odwiedzin : 3142
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Cuda
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Cuda
Czas wytworzenia: 2018-01-11 11:10:43
Czas publikacji: 2018-01-11 11:10:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak