Zespół ds. Realizacji Projektu (JRP) 

 
 
Zespół ds. Realizacji Projektu (JRP)
Kierownik: Bogdan Kańka
Adres: Urząd Miejski ul. Piastowska 8, I piętro
Telefony: (032)76-90-355,356,360
Fax: (032)76-90-359
e-mail:
jrp@um.tgory.pl
   
Zakres działania: 1.Wdrażanie i zarządzanie Projektem w zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu, Planem Płatności, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, procedurami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2.Koordynacja prac wszystkich służb zaangażowanych w realizację Projektu.
3.Zapewnienie ciągłości finansowania Projektu.
4.Zapewnienie terminowej realizacji płatności Projektu.
5.Prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i finansowej dla Projektu, zgodnie z zapisami Decyzji o jego dofinansowaniu i Umowy Finansowania.
6.Prowadzenie rzeczowego i finansowego monitorowania Projektu, zgodnie z zapisami Decyzji o dofinansowaniu Projektu i Umowy Finansowania.
7.Opracowywanie i przekazywanie NFOŚiGW miesięcznych sprawozdań z realizacji Projektu.
8.Sporządzanie i aktualizacja Planu Płatności, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Harmonogramu Realizacji Projektu oraz uzgadnianie ich z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9.Przygotowanie projektów umów z wykonawcami i uzyskanie ich akceptacji przez NFOŚiGW  i Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego w Ministerstwie Środowiska.
10.Uzyskanie i przyjęcie do realizacji projektów budowlanych dla zadań objętych Projektem wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i zezwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa polskiego.
11.Zapewnienie i przedłożenie Wykonawcom robót dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji Projektu w zakresie ustalonym w podpisanych umowach.
12.Współpraca z NFOŚiGW w trakcie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych i w trakcie realizacji umów z Wykonawcami.
13.Zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu.
14.Organizacja narad koordynacyjnych na terenie wykonywanych prac budowlanych-montażowych określonych Projektem.
15.Zapewnienie i weryfikacja sprawowania nadzoru przez wyznaczony podmiot pełniący funkcję Inżyniera Kontraktu zgodnie z zapisami odpowiednich umów.
16.Nadzór i udział w przeprowadzanych próbach rozruchowych, rozruchach i odbiorach cząstkowych i końcowych prac i robót budowlano-montażowych wykonywanych w ramach Projektu.
15.Określenie zasad prowadzenia oddzielnego oprocentowanego rachunku bankowego Projektu, z którego będą realizowane płatności i inne operacje finansowe dla pokrycia wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu z wydzielonymi subkontami dla środków Funduszu Spójności (PLN/EURO), odsetek od środków z Funduszu Spójności (PLN/EURO) oraz pozostałych źródeł finansowania wydatków kwalifikowanych.
17.Weryfikacja faktur pod względem merytorycznym wraz z kwalifikacją wydatków.
18.Przekazywanie do NFOŚiGW dokumentów rozliczeniowych, w tym faktur wraz z listami  sprawdzającymi, w terminach i w sposób ustalony z NFOŚiGW.
19.Organizowanie przeprowadzenia kontroli finansowej całego Projektu przez niezależną,posiadającą odpowiednie uprawnienia firmę audytorską w cyklu rocznym po upływie każdego roku obrachunkowego.
20.Zapewnienie wglądu w realizację Projektu w każdej fazie przedstawicielom NFOŚiGW, Komisji Europejskiej, Sektorowemu Urzędnikowi Zatwierdzającemu, Sektorowej Instytucji Płatniczej (Ministerstwo Finansów) w celu przeprowadzenia działań kontrolnych.
21.Zapewnienie właściwego prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją Projektu oraz jej przechowywania.
22.Prowadzenie i koordynowanie działań promocyjnych i informacyjnych Projektu.
23.Realizacja poleceń i decyzji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO).
 

Liczba odwiedzin : 2086
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nigiel
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nigiel
Czas wytworzenia: 2011-03-01 10:32:13
Czas publikacji: 2017-10-25 14:39:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak