Biuro Audytu i Kontroli (BAK) 

 
 
 
Kierownik: Anna Michalska
Adres: Urząd Miejski ul.Piastowska 8 II piętro p.204, III piętro p.311
Telefony:

32 769-03-64

32 769-03-46
32 769-03-47, 32 769-03-80

Fax: 39-33-602
e-mail: audyt@um.tgory.pl
Do zadań Biura należy:

1. Nadzór i ocena kontroli zarządczej funkcjonującej w Urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych w badanych obszarach.

2. Koordynacja działań w zakresie procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie.

3. Weryfikacja i analiza składanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz  jednostki organizacyjne Gminy:

a) „Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej”

b) "Samooceny systemu kontroli zarządczej" oraz prezentowanie wyników Burmistrzowi.

4.  Do zadań audytu wewnętrznego w szczególności należy:

a)  opracowywanie rocznych planów audytu w oparciu o analizę ryzyka,

b)  przeprowadzanie zadań zapewniających na podstawie rocznego planu audytu, a w uzasadnionych przypadkach również poza planem audytu, mających na celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej opinii oraz wniosków w odniesieniu do badanych procesów oraz systemów w jednostce  w szczególności poprzez ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej,

c) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych zawierających rekomendacje i propozycje zmian,

d) przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu dokonania oceny dostosowania działań jednostki audytowanej do zgłoszonych przez audytora uwag i wniosków,

e) przeprowadzanie audytu wewnętrznego w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej na zlecenie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej oraz Prezesa Rady Ministrów,

f) podejmowanie czynności doradczych w celu wspierania Burmistrza w realizacji celów i zadań.

5. Do zadań kontroli w szczególności należy:

a) preprowadanie kontroli w ramach kontroli instytucjonalnej w komurkach organizacyjnych Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy, na podstawie rocznego planu kontroli lub zgodnie z doraźnymi poleceniami Burmistrza,

b) monitoring realizacji wniosków zawierających zalecenia pokontrolne wydane przez Burmistrza.

6. Opracowanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadkach stwierdzających naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanych komurkach organizacyjnych Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy.

 

Liczba odwiedzin : 1642
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nigiel
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nigiel
Czas wytworzenia: 2013-02-06 10:52:05
Czas publikacji: 2017-10-25 14:40:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak