Pełnomocnik ds.Realizacji Projektu p.n.Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach (MAO) 

 
 
Pełnomocnik ds.Realizacji Projektu p.n.Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach (MAO)
Pełnomocnik: Marek Połulich
Adres: ul. Piastowska 8, I piętro
Telefony: w. 351
032-76-90-351
Fax: 032-76-90-359
Zakres działania: 1.Nadzór nad Zespołem ds. realizacji projektu pn. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach.
2.Podejmowanie decyzji i czynności organizacyjno-prawnych oraz koordynacyjnych związanych z realizacją Projektu i jego zgodności z wszelkimi wymaganymi procedurami.
3.Prawidłowe zrealizowanie całego Projektu określonego w Decyzji Komisji Europejskiej zgodnie z jej zapisami oraz Umowie o dofinansowaniu, opracowanie sprawdzalnych i zatwierdzonych procedur postępowania we wszystkich działaniach związanych  z realizacją Projektu zgodnie z procedurami Komisji Europejskiej.
4.Zapewnienie ciągłości finansowania realizacji Projektu ze środków Funduszu Spójności, środków własnych gminy i środków z pożyczki uzupełniającej.
5.Zapewnienie wyodrębnionego systemu rachunkowości dla Projektu, wymaganej sprawozdawczości finansowej i rzeczowej, monitoringu realizacji Projektu oraz zorganizowanie przeprowadzenia kontroli finansowej całego Projektu.
6.Zatwierdzanie i podpisywanie lub poświadczanie dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie zakresu finansowego i rzeczowego części lub całości Projektu: wnioski o przekazanie środków, dokumenty rozliczeniowe, wnioski o płatność pośrednią i końcową, protokoły częściowego odbioru robót, świadectwa wykonania lub protokoły końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji, przejściowe świadectwa płatności, protokoły konieczności łącznie z protokołami z negocjacji, dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych, Raport Końcowy itp.
7.Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówień, w tym kryteriów oceny ofert oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 

Liczba odwiedzin : 1426
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Żmijewski
Czas wytworzenia: 2010-06-09 13:36:20
Czas publikacji: 2016-11-25 10:49:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak