Wydział Organizacyjny 

 
 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (OR)

 

Naczelnik: Katarzyna Jany-Boryczka

 

Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry

Telefony: 32 39-33-826, 827, 832, 805 Naczelnik (32) 39-33-807

e-mail: organizacyjny@um.tgory.pl

 

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1. Ewidencjonowanie i udostępnianie aktów prawnych stanowionych przez Burmistrza Miasta.

2. Udostępnianie dokumentów związanych ze stanem prawnym jednostek organizacyjnych.

3. Opracowywanie struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Urzędu, w tym również z zakresu prawa pracy.

4. Ustalanie zasad obiegu dokumentów.

5. Aktualizacja Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Urzędu.

6. Przyjmowanie, organizowanie, rozpatrywanie i załatwianie składanych w Urzędzie skarg, wniosków, interwencji oraz interpelacji Radnych.

7. Ewidencjonowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz prowadzenie spraw związanych z kontrolami zewnętrznymi.

8. Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących tworzenia, likwidacji oraz przekształcania, a także funkcjonowania jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem szkół, przedszkoli placówek oświatowych i żłobka.

9. Prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów i referendów, w tym:

a) Opracowywanie wraz z Wydziałem Spraw Obywatelskich koncepcji podziału miasta na okręgi i obwody wyborcze oraz wyznaczanie siedzib obwodowych komisji wyborczych,

b) Obsługa organizacyjno-techniczna i finansowa wyborów i referendów,

c) Nadzór nad lokalami wyborczymi oraz ich wyposażenie.

10. Obsługa organizacyjno-techniczna narad zwoływanych przez Burmistrza.

11. Prowadzenie spraw dotyczących publikowania aktów prawa miejscowego.

12. Przekazywanie aktów prawnych stanowionych przez Burmistrza organom nadzoru.

13. Prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem miasta w samorządowych instytucjach i organizacjach regionalnych i ogólnopolskich oraz w innych samorządowych przedsięwzięciach ponadlokalnych.

14. Prowadzenie rejestru oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.

15. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej pracowników Urzędu.

16. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i żłobka.

17. Prowadzenie spraw z zakresu reklamowania pracowników Urzędu niezbędnych do realizacji zadań obronnych we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego.

18. Wystawianie legitymacji służbowych oraz potwierdzanie okresów ubezpieczenia.

19. Realizacja polityki kierownictwa Urzędu w zakresie spraw kadrowych.

20. Nabór i zatrudnienie pracowników we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu.

21. Organizowanie służby przygotowawczej.

22. Organizacja szkoleń i innych form dokształcania zawodowego.

23. Przygotowanie i realizacja umowy zawieranej przez Urząd na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy.

24. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowskich Górach.

25. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Gminy oraz publikacja oświadczeń w BIP-ie.

26. Prowadzenie dokumentacji niezbędnej do sporządzanie list płac, w tym dokonywanie potrąceń i prowadzenie kart wynagrodzeń.

27. Obsługa systemu bankowego w zakresie elektronicznego składania poleceń przelewów wynagrodzeń pracowników i przelewów wewnętrznych.

28. Współpraca z Komornikiem Sądowym w zakresie zadłużeń pracowniczych.

29. Sporządzanie i uzgadnianie deklaracji podatkowej oraz rocznych rozliczeń podatku dochodowego pracowników Urzędu oraz sprawozdań do Powiatowego Urzędu Pracy.

30. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i osiąganych dochodach.

31. Planowanie funduszu płac.

32. Obsługa zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno prawnych, w tym:

a) sporządzanie i rozliczanie miesięcznych deklaracji do ZUS,

b) rozliczanie rachunków z umów cywilno-prawnych i odprowadzanie składek do ZUS.

33. Obliczanie zasiłków i prowadzenie kart zasiłkowych pracowników Urzędu.

34. Sporządzanie zaświadczeń do NFZ w celu uzyskania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

35. Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy oraz godzin nadliczbowych, a także ewidencja nieobecności pracowników w karcie pracy i w listach obecności.

36. Kontrola dyscypliny pracy (w tym: spóźnień, wyjść prywatnych w godzinach pracy).

37. Rejestracja okresów absencji chorobowej urlopów macierzyńskich, ojcowskich i wychowawczych.

38. Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich.

39. Planowanie Funduszu PFRON oraz comiesięczne tworzenie deklaracji i przelewów na PFRON.

40. Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

41. Współpraca z Parkiem Wodnym w zakresie zakupu biletów zamawianych przez pracowników.

42. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami lustracyjnymi.

43. Koordynowanie udostępniania informacji publicznej w ramach Urzędu.

44. Nadzór nad elektroniczną sprawozdawczością GUS w skali Urzędu.

45. Organizacja pracy oraz nadzór nad Punktem Informacyjnym.

46. Prowadzenie następujących rejestrów:

a) upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza pracownikom Urzędu oraz dyrektorom ipracownikom miejskich jednostek organizacyjnych,

b) wniosków dotyczących udostępnienia informacji publicznej,

c) poleceń wyjazdów służbowych pracowników Urzędu,

d) zarządzeń, postanowień i poleceń Burmistrza,

e) skarg, wniosków i petycji.

47. Ewidencjonowanie porozumień o zasięgu ponadgminnym zawartych przez Gminę Tarnowskie Góry.

48. Prowadzenie księgi pamiątkowej Urzędu.

49. Nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej Gminy.

50. Prowadzenie Centralnego Rejestru Umów. 

 

 

Liczba odwiedzin : 3440
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nigiel
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nigiel
Czas wytworzenia: 2013-12-19 11:19:11
Czas publikacji: 2017-10-25 14:41:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak