Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (USC) 

 
 

 

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (USC)
Kierownik: Danuta Plotecka
Adres: Urząd Miejski ul. Sienkiewicza 2 parter p.23
Telefony:

32/3933-741, Kierownik USC

32/3933-753 Z-ca Kierownika USC


32/3933-710, 748 ewidencja ludności

32/3933- 700, 701 dowody osobiste

32/3933-705, 702, sprawy wojskowe, zbiórki publiczne, postępowania meldunkowe, rejestr wyborców

32/3933- 755, 634, 633  urząd stanu cywilnego 

Fax:

32/3933-741, 32/3933-706

e-mail:
usc@um.tgory.pl
   
Zakres działania: 1.Dokonywanie zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i pobyt czasowy.
2.Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.
3.Prowadzenie gminnego zbioru meldunkowego.
4.Prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców oraz pełnomocnictw do głosowania.
5.Udostępnianie danych z gminnego zbioru meldunkowego.
6.Prowadzenie spraw związanych ze spisem ludności.
7.Prowadzenie spraw z zakresu repatriacji.
8.Wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie  archiwum kopert dowodowych.
9.Prowadzenie i udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
10.Przekazywanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci 
 i młodzieży w wieku 3-18 lat.
11.Prowadzenie postępowań wyjaśniających i orzekanie w sprawach meldunkowych.
12.Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych opracowań związanych z ruchem  ludności.
13.Wydawanie decyzji w sprawach wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku  obrony Rzeczpospolitej Polskiej, t.j.:
a)o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
b)o uznaniu za żołnierza samotnego,
c)o uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
d)o pokrywaniu należności mieszkaniowych i opłat,
e)o ustaleniu dla żołnierza rezerwy wysokości świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone   wynagrodzenie w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych,
f)o nałożeniu obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony oraz o uchyleniu tych decyzji.
14.Przeprowadzanie oględzin nieruchomości i rzeczy ruchomych w toku postępowania o  nałożenie świadczeń rzeczowych oraz po ich nałożeniu.
15.Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.
16.Prowadzenie rejestru osób objętych rejestracją.
17.Opiniowanie wniosków o odroczenie zasadniczej służby wojskowej.
18.Wydawanie zezwoleń i nadzór nad organizacją zbiórek publicznych.
19.Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w zakresie prowadzonych zbiorów.
20.Przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli oraz przygotowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej testamentów sporządzonych w trybie art. 951 Kodeksu Cywilnego.
21.Prowadzenie i przekazywanie korespondencji konsularnej dotyczącej mieszkańców.
22.Wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w formie: aktu stanu cywilnego – urodzenia, małżeństwa i zgonu, decyzji i postanowień.
23.Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, w tym:
a) dokonywanie wpisów zdarzeń mających wpływ na treść aktu stanu cywilnego po jego sporządzeniu     /wzmianki dodatkowe i przypiski/,
b) odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego,
c) odtworzeniu aktu urodzenia, aktu zgonu lub małżeństwa sporządzonego za granicą, jeżeli nie jest  możliwe lub utrudnione uzyskanie jego odpisu,
d) uzupełnienie aktu stanu cywilnego niezawierającego wszystkich wymaganych danych,
e) wydawanie z ksiąg stanu cywilnego: odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, zaświadczeń 
o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
f) wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą /transkrypcja/,
g) rejestracja w polskich księgach stanu cywilnego: urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego lub zgonu, które nastąpiły za granicą a nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
h) wpisywanie wzmianki dodatkowej lub zamieszczania przypisków w akcie stanu cywilnego  w oparciu o orzeczenia państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego, jeżeli orzeczenie to podlega uznaniu, albo na podstawie innego dokumentu organu państwa obcego, niewymagającego uznania.
24.Dokonywanie czynności z zakresu akt stanu cywilnego w sprawach sprostowania oczywistych błędów pisarskich oraz w oparciu o orzeczenia sądu w sprawie: unieważnienia aktu stanu cywilnego, sprostowania aktu stanu cywilnego, ustalenia treści aktu stanu cywilnego.
25.Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego.
26.Udzielanie zezwoleń na udostępnienie ksiąg stanu cywilnego w celu przeglądania.
27.Przekazywanie organom właściwym do prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych informacji i zawiadomień o zdarzeniach mających wpływ na stan cywilny osoby.
28.Wydawanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia wymaganego dla zawarcia związku małżeńskiego za granicą o możności zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim.
29.Przyjmowanie oświadczeń i zapewnień wymaganych przepisami prawa w związku z zawarciem małżeństwa, w tym oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.
30.Przyjmowanie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.
31.Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od daty złożenia przez przyszłych małżonków zapewnienia o braku wiedzy co do okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
32.Przyjmowanie oświadczeń wymaganych przepisami prawa mających wpływ na treść aktu urodzenia, w tym: o uznaniu ojcostwa, nazwiska dziecka, zmianie imienia /imion/ dziecka w celu sporządzenia aktu urodzenia.
33.Wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk.
34.Prowadzenie spraw dotyczących jubileuszów pożycia małżeńskiego.
35.Prowadzenie spraw dotyczących jubileuszów najstarszych mieszkańców miasta.
 

Liczba odwiedzin : 18702
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nigiel
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nigiel
Czas wytworzenia: 2014-06-23 10:13:35
Czas publikacji: 2017-10-25 14:45:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak