Wydział Ochrony Środowiska (Ś) 

 
 

Wydział Ochrony Środowiska (Ś)

Naczelnik:

Adam Mrugacz

Adres:

Urząd Miejski ul. Sienkiewicza 2 II piętro p. 63

Telefony:

32 39-33-690, 624
32 39-33-691, 692, 693, 694, 695

Fax:

32 39-33-691

e-mail:

srodowisko@um.tgory.pl

 

Do zadań Wydziału należą sprawy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i zieleni miejskiej oraz sprawy związane z rolnictwem, a w szczególności:

1. Utrzymywanie i urządzanie terenów zieleni miejskiej wraz z przynależną infrastrukturą i małą architekturą, w tym:

a) utrzymywanie parków, skwerów, zieleńców, pasów drogowych dróg gminnych,

b) utrzymywanie placów zabaw, skate-park,

c) prowadzenie oraz koordynacja gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew z terenów gminnych.

2. W zakresie ochrony środowiska:

a) przygotowywanie i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

b) opracowywanie i realizacja programu ochrony, prowadzenie i udostępnianie baz danych o środowisku oraz wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie,

d) podejmowanie działań w sprawach dotyczących zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne,

e) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz współpraca w tym zakresie z innymi kompetentnymi instytucjami,

f) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez Urząd,

g) przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji z instalacji oraz przyjmowanie zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia, która może negatywnie oddziaływać na środowisko,

h) przyjmowanie od osób fizycznych informacji o substancjach stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz przesyłanie okresowej informacji Marszałkowi.

3. W zakresie ochrony przyrody:

a) wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie lub zniszczenie zieleni,

b) wprowadzanie nowych form ochrony przyrody oraz ochrona istniejących zasobów,

c) przygotowanie i koordynacja wniosków wraz z niezbędną dokumentacją dla pozyskania środków z budżetu wojewody na zabiegi ochrony czynnej i konserwatorskiej form ochrony przyrody.

4. W zakresie gospodarki odpadami:

a) opiniowanie projektów wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

b) egzekwowanie od posiadaczy odpadów obowiązków w zakresie ich usuwania z miejsc do tego nie przeznaczonych.

5. W zakresie prawa wodnego i gospodarowania wodami:

a) realizacja spraw dotyczących zwykłego oraz powszechnego korzystania z wód oraz spraw związanych ze zmianą stosunków wodnych,

b) realizacja spraw związanych z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych,

c) udzielanie i rozliczanie dotacji na współfinansowanie utrzymania Stoły, Dramy i Potoku Pniowieckiego,

d) utrzymywanie rowów odprowadzających wody opadowe,

e) uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych,

f) opracowywanie, prowadzenie i aktualizacja wykazu kąpielisk na terenie Gminy.

6. W zakresie ochrony zwierząt:

a) opracowywanie oraz realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt”,

b) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,

c) wydawanie decyzji w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt,

d) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.

7. W zakresie utrzymania czystości i porządku:

a) wydawanie zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

b) wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,

c) wydawanie zezwoleń na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.

8. Udzielanie i rozliczanie dotacji do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych.

9. Opracowywanie wniosków o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz rozliczanie przyznanych środków.

10. Realizacja zadań w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Tarnowskie Góry oraz udzielanie i rozliczanie dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest.

11. Przygotowywanie opinii w zakresie geologii i hydrogeologii.

12. Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego oraz wydawanie decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.

13. Kontrola wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz budynków rolniczych.

14. Poświadczanie oświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego pracy w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat.

15. Wydawanie zaświadczeń o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

16. Sporządzanie spisu uprawnionych do głosowania do rad powiatowych izb rolniczych oraz prowadzenie spisów rolnych.

17. Współudział w prowadzeniu spraw związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenach rolnych.

18. Prowadzenie zagadnień dotyczących melioracji gminnych gruntów rolnych.

19. Opiniowanie wniosków dotyczących zalesienia gruntów rolnych.

20. Realizacja zadań z zakresu ustawy: o lasach, Prawo łowieckie, o przeciwdziałaniu narkomanii.

21. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.

22. W zakresie Systemu Informacji Geograficznej - gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych tekstowych, wektorowych oraz rastrowych.

23. Udzielanie i rozliczanie dotacji do realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów oraz ochrony zwierząt, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

24. Bieżące utrzymanie i monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej.

25. Realizacja zadań wynikających z Programu ochrony powietrza oraz kontrola porealizacyjna Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tarnowskie Góry.

26. Współpraca ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim i innymi organami w zakresie spraw związanych z opieką nad miejscami pamięci na terenie Gminy Tarnowskie Góry, w tym:

a) bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej m.in. grobów wojennych - realizacja zadania zleconego,

b) prowadzenie rejestru miejsc pamięci,

c) prowadzenie imiennej ewidencji pochowanych na cmentarzu wojennym.

27. Realizacja i propagowanie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 8837
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nigiel
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nigiel
Czas wytworzenia: 2015-03-20 14:19:50
Czas publikacji: 2017-10-25 14:46:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak