Wydział Finansowy 

 
 
Prowadzone rejestry, archiwa, ewidencje:
- ewidencja podatników podatku rolnego,
- ewidencja podatników podatku od nieruchomości,
- ewidencja podatników podatku leśnego,
- ewidencja podatników podatku od środków transportowych,
- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości      
  prawnej, którym zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę 
  na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykaz ww. podmiotów którym udzielono 
  pomocy publicznej (ogłoszony na stronie internetowej BIP),
- rejestry wymiarowe, przypisów i odpisów, umorzeń i należności wpisanych na hipotekę,


Sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:
- udostępnianie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa - dział
  VII Tajemnica skarbowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.).
 

Liczba odwiedzin : 608
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Brzozowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Brzozowska
Czas wytworzenia: 2013-12-03 14:47:54
Czas publikacji: 2013-12-03 14:47:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak