Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 

 
 

Prowadzone rejestry, archiwa, ewidencje: 

1. Ewidencja ludności: zbiór danych stałych mieszkańców, zbiór danych byłych mieszkańców,
    zameldowanych na pobyt czasowy do 2 m-cy, zameldowanych na pobyt czasowy ponad 2 m ce.
2. Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych.
3. Archiwum kopert dowodowych.
4. Rejestr wyborców.
5. Rejestr przedpoborowych /dokument zastrzeżony/.
6. Rejestr wezwań do wykonania świadczenia osobistego lub rzeczowego.
7. Rejestr wykonanych świadczeń.
8. Rejestr teczek dokumentów niejawnych. dzienników i książek ewidencyjnych.
9. Rejestr umów wydziałowych.

Sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:
Dane zawarte w ewidencjach wymienionych w punktach 1,2 oraz w archiwum wymienionym w punkcie 3 udostępniane są na pisemny wniosek zainteresowanej osoby /w formie zaświadczenia/ oraz na wniosek innych podmiotów wymienionych w art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych skierowany do Burmistrza Miasta. Odmowa udostępniania danych następuje w formie decyzji /art.44i/. Rejestr wyborców wymieniony w punkcie 4 udostępniany jest w trybie art.11 ustawy Ordynacja Wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP, na pisemny wniosek, do wglądu w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, pok. nr 31. Dane zawarte w rejestrach wymienionych w punktach od 5 do 8 udostępniane są jedynie na pisemny wniosek zainteresowanej osoby lub innych podmiotów na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Dane z rejestru umów dostępne są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach przy ulicy Sienkiewicza 2, pokój nr 7.

 

Prowadzone rejestry w ramach Urzędu Stanu Cywilnego:

1. Rejestracja urodzeń,

2. Rejestracja małżeństw,

3. Rejestracja zgonów,

Art. 25  ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego: Księgi stanu cywilnego, za zezwoleniem kierownika urzędu stanu cywilnego, można udostępnić upoważnionym przedstawicielom organów państwowych oraz instytucji naukowych w celu przeglądania. 

 

Liczba odwiedzin : 1374
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Żmijewski
Czas wytworzenia: 2008-05-14 14:02:38
Czas publikacji: 2016-11-21 11:06:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak