Wydział Gospodarki Miejskiej 

 
 

- rejestr zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
   * opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- rejestr wydawania decyzji na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
  odprowadzania ścieków,
- rejestr umów zawartych na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  w zakresie utrzymania porządku i czystości,
- rejestr umów o ekspozycję reklam na terenach stanowiących własność gminy
- rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli    nieruchomości
Sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych: Rejestry i ewidencje dostępne są w Wydziale Gospodarki Miejskiej ul. Sienkiewicza 2 w godzinach pracy Urzędu

 

Liczba odwiedzin : 712
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Ochman
Osoba odpowiedzialna za informację : 241
Czas wytworzenia: 2012-08-10 10:23:37
Czas publikacji: 2012-08-10 10:23:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak