Wydział Gospodarki Lokalowej (GL)  

 
 
Wydział Gospodarki Lokalowej (GL)
Naczelnik: Aleksander Kałka
Adres: Urząd Miejski ul. Sienkiewicza 2 parter pok. 20
Telefony: 032-39-33-600 w.660,661
032-39-33-660, 661
Fax: 032-39-33-609
e-mail:
lokalowka@um.tgory.pl
   
Zakres działania: 1. Sporządzanie wieloletniego planu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.

2. Opracowywanie zasad gospodarowania zasobami lokalowymi Gminy, w tym prowadzenie spraw związanych z ustalaniem czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe , aktualizacja złożonych wniosków na najem mieszkania przygotowywanie rocznych list osób, z którymi winny być zawarte umowy najmu.

3. Prowadzenie postępowań z zakresu umarzania, ratalnej spłaty i odraczania terminu płatności zaległych należności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych.

4. Administrowanie budynkami przejmowanymi przez Gminę na wniosek przedsiębiorstw państwowych lub spółek Skarbu Państwa.

5. Realizacja spraw wynikających ze stosunku najmu pomiędzy Gminą a najemcą w tym prowadzenie eksmisji z lokali gminnych.

6. Przygotowanie dokumentów przetargowych oraz przeprowadzanie przetargów na najem lokali użytkowych i garaży.

7. Prowadzenie zagadnień związanych z najmem lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w tym administrowanie garażami będącymi własnością Gminy Tarnowskie Góry – położonymi przy ul. Sienkiewicza 2.

8. Reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych.

9. Kontrola zarządcy wspólnoty mieszkaniowej w zakresie prowadzenia prawidłowości ewidencji i rozliczeń kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi.

10. Kontrola zarządcy nieruchomości gminnych i lokali Gminy we wspólnotach mieszkaniowych w zakresie realizacji umowy o zarządzanie nieruchomościami a w szczególności:

- prawidłowości prowadzenia ewidencji rozliczeń finansowych z Gminą,

- realizacji postępowań windykacyjnych.

11. Prowadzenie okresowych analiz dotyczących listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego wyroku sądu.

12. Prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom uprawnionym do jego otrzymania na podstawie prawomocnego wyroku sadu.

13. Prowadzenie okresowych analiz dotyczących niezasiedlonych pustostanów – lokali mieszkalnych i użytkowych.

14. Uzgadnianie z zarządcą nieruchomości gminnych i lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych planu remontów w zakresie technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych.

15. Nadzór i kontrola realizacji przez zarządcę czynności konserwacyjnych wynikających z zapisów umowy o zarządzaniu nieruchomościami – zasobami mieszkaniowymi.

16. Nadzór i kontrola prowadzonych przez zarządcę napraw i remontów zasobów mieszkaniowych wynikających z ich technicznego utrzymania.

17. Coroczne opracowanie informacji i ocena stanu technicznego gminnego zasobu mieszkalnego.

18. Opracowywanie planów remontów średnich i kapitalnych budynków mieszkalnych i ich realizacja.

19. Nadzór nad realizowanymi przez Wydział remontami, kontrola kosztorysów i faktur oraz sporządzanie odpowiednich protokołów odbioru.

20. Organizowanie remontów, zasobów mieszkalnych i obiektów niemieszkalnych prowadzonych przez Wydział wraz z nadzorem ich realizacji.

21. Udzielanie i rozliczanie dotacji na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

 

Liczba odwiedzin : 8076
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nigiel
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nigiel
Czas wytworzenia: 2012-03-13 15:51:44
Czas publikacji: 2017-10-25 14:49:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak