Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

2015-12-11 09:06:14
Informacja o kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Informacja o dotacjach otrzymanych i udzielonych między jednostkami samorządu terytorialnego

2010-12-01 10:35:10
Rb-Z KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE ZOBOW IĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW D ŁUŻNYCH ORAZ GW ARANCJI I PORĘCZEŃ jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

2010-12-01 09:56:16
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostk i samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

2010-12-01 09:53:40
SPRAWOZDANIE z wykonania budŜetu miasta Tarnowskie Góry za 2009 rok

2010-11-30 15:13:35
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Tarnowskie Góry za 2009 rok i absolutorium dla Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za 2009 rok

2010-11-30 15:12:38