Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

2015-12-14 11:18:12
Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

2015-12-11 12:51:33
Uchwała Nr XI/132/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry absolutorium za 2010 rok

2011-07-01 09:41:25
Uchwała Nr XI/131/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2010 rok

2011-07-01 09:40:42
Uchwała Nr 4100/II/64/2011 z dnia 5 maja 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok oraz o informacji o stanie mienia komunalnego

2011-05-13 12:29:59
Informacja o kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Informacja o dotacjach otrzymanych i udzielonych między jednostkami samorządu terytorialnego.

2011-05-10 13:45:32
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2010 rok

2011-04-14 10:29:34
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOW IĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

2011-02-24 12:49:17
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

2011-02-24 12:42:13