Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

2015-12-11 13:58:22
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od począrtku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

2015-12-11 13:23:37
Informacja o kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz o dotacjach otrzymanych i udzielonych między jednostkami samorządu terytorialnego

2012-12-07 14:22:17
Uchwała Nr XXV/304/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry absolutorium za 2011 rok

2012-06-21 13:28:55
Uchwała Nr XXV/303/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2011 rok

2012-06-21 13:27:22
Uchwała Nr 4100/III/75/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

2012-04-26 12:03:20
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2011 rok

2012-03-30 08:46:30
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIAZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

2012-03-30 08:02:52
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011

2012-03-29 12:11:06