Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 gruidnia roku 2012

2015-12-14 11:40:52
Uchwała Nr XLI/453/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry absolutorium za 2012 rok

2013-05-08 10:40:26
Uchwała Nr XLI/452/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2012 rok

2013-05-08 10:38:31
Informacja o kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacjach otrzymanych i udzielonych między jednostkami samorządu terytorialnego

2013-05-07 10:16:55
Uchwała Nr 4100/IV/17/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

2013-04-17 08:24:00
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2012 rok

2013-04-02 14:47:25
Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

2013-02-28 15:09:59
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

2013-02-28 15:05:47
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

2013-02-28 14:59:56
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

2013-02-28 14:51:51