Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LVII/574/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry absolutorium za 2013 rok

2014-06-11 12:29:05
Uchwała Nr LVII/573/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok

2014-06-03 10:31:53
Informacja o kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i o dotacjach otrzymanych i udzielonych między jednostkami samorządu terytorialnego

2014-05-30 11:24:19
Uchwała Nr 4100/IV/80/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

2014-04-23 13:00:34
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok

2014-04-23 12:59:06
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANlE O STANlE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ l GWARANcJl jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec |V kwartału 201 3 roku

2014-03-19 14:46:34
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFlCYClE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

2014-02-25 08:45:44
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANlE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FlNANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec lV kwartału 2013 roku

2014-02-25 08:35:24
Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE z WYKONAN|A PLANU WYDATKoW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKl SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

2014-02-24 17:00:33
Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODOW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKl SAMoRRĄDU TERYTOR|ALNEGO jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

2014-02-24 16:52:41