Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VII/90/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry absolutorium za 2014 rok

2015-06-05 08:42:20
Uchwała Nr VII/89/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2014 rok

2015-06-05 08:24:14
Informacja o kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacjach otrzymanych i udzielonych między jednostkami samorządu terytorialnego

2015-05-29 14:49:20
Uchwała Nr 4200/IV/119/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

2015-04-23 10:07:29
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2014 rok

2015-04-10 07:49:19
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFlCYClE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

2015-03-12 08:57:42
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANlE O STANlE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ l GWARANCJl jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec |V kwartału 201 4 roku

2015-03-12 08:55:17
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANlE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FlNANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec lV kwartału 2014 roku

2015-03-12 08:52:31
Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE z WYKONAN|A PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKl SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

2015-03-12 08:50:08
Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKl SAMORZĄDU TERYTORiALNEGO jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

2015-03-12 08:47:17