Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVI/399/2008 w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok

2009-01-06 09:30:46
Uchwała Nr XXXVI/398/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2009-01-06 09:08:46
Uchwała Nr XXXVI/397/2008 w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

2009-01-06 09:07:54
Uchwała Nr XXXVI/396/2008 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także innych składników wynagrodzenia w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

2009-01-06 09:06:49
Uchwała Nr XXXVI/395/2008 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego

2009-01-06 09:05:13
Uchwała Nr XXXV/387/2008 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnowskie Góry.

2008-12-23 09:05:40
Uchwała Nr XXXV/384/2008 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008r.

2008-12-22 09:16:06
Uchwała Nr XXXV/393/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

2008-12-22 09:07:07
Uchwała Nr XXXV/392/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

2008-12-22 09:06:07
Uchwała Nr XXXV/391/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry, a Panem Franciszkiem Mazur.

2008-12-22 09:04:18