Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 429 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach oraz ustalenia przedmiotu ich działania zmienionej Uchwałami Nr XIX/204/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2007r., Nr XXXI/356/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2008r., Nr XXXIII/366/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 listopada 2008r. oraz Nr XXXVIII/434/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009r.

2009-03-24 08:59:52
Projekt uchwały Nr 428 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także innych składników wynagrodzenia w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry.

2009-03-24 08:58:33
Projekt uchwały Nr 427 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Szymały.

2009-03-24 08:57:01
Projekt uchwały Nr 426 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2009-03-24 08:56:21
Projekt uchwały Nr 425 w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2009-03-24 08:55:28
Projekt uchwały Nr 424 w sprawie w sprawie wysokości opłat za umieszczanie reklam na obiektach i terenach będących własnością Gminy.

2009-03-24 08:54:50
Projekt uchwały Nr 423 w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Tarnowskie Góry.

2009-03-24 08:53:39
Projekt uchwały Nr 422 w sprawie przejęcia na własność Gminy Tarnowskie Góry pojazdu uznanego za porzucony z zamiarem wyzbycia się.

2009-03-24 08:52:28
Projekt uchwały Nr 421 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego dotyczącej przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych.

2009-03-24 08:51:39
Projekt uchwały Nr 420 w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz ich przeznaczenia i standardu.

2009-03-24 08:50:48