Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIX/435/2009 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w Uchwałach Nr IV/30/2006 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2006r., Nr LXV/557/2006 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 6 września 2006r. oraz Nr LXIII/532/2006 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 7 czerwca 2006r.

2009-10-06 08:44:51
Uchwała Nr XXXIX/451/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach oraz ustalenia przedmiotu ich działania zmienionej Uchwałami Nr XIX/204/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2007r., Nr XXXI/356/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2008r., Nr XXXIII/366/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 listopada 2008r. oraz Nr XXXVIII/434/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009r.

2009-05-04 13:47:09
Uchwała Nr XXXIX/450/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także innych składników wynagrodzenia w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Gór.

2009-05-04 13:47:00
Uchwała Nr XXXIX/449/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Szymały.

2009-04-02 07:46:32
Uchwała Nr XXXIX/448/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry

2009-04-02 07:45:37
Uchwała Nr XXXIX/447/2009 w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2009-04-02 07:44:44
Uchwała Nr XXXIX/446/2009 w sprawie wysokości opłat za umieszczanie reklam na obiektach i terenach będących własnością Gminy.

2009-04-02 07:43:40
Uchwała Nr XXXIX/445/2009 w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Tarnowskie Góry

2009-04-02 07:42:44
Uchwała Nr XXXIX/444/2009 w sprawie przejęcia na własność Gminy Tarnowskie Góry pojazdu uznanego za porzucony z zamiarem wyzbycia się.

2009-04-02 07:41:42
Uchwała Nr XXXIX/443/2009 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego dotyczącej przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych.

2009-04-02 07:40:32