Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 679 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Noclegowni Miejskiej Dla Bezdomnych w Tarnowskich Górach

2010-09-24 15:39:45
Projekt uchwały Nr 678 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/287/97 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 1997r. w sprawie zasad gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Tarnowskie Góry

2010-09-24 15:39:35
Projekt uchwały Nr 677 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/339/97 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 1997r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody pojedynczych tworów przyrody ożywionej na terenie miasta Tarnowskie Góry i Uchwały Nr LXVI/579/2006 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 4 października 2006r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody – drzew na terenie Gminy Tarnowskie Góry

2010-09-24 15:39:29
Projekt uchwały Nr 676 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXII/712/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zasad korzystania z parków miejskich na terenie Gminy Tarnowskie Góry

2010-09-24 15:39:21
Projekt uchwały Nr 675 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Bytom, dotyczącego udzielania przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych, zamieszkałych na terenie gminy Tarnowskie Góry oraz pokrycia kosztów świadczeń, w części nieuregulowanej przez osoby nietrzeźwe

2010-09-24 15:39:15
Projekt uchwały Nr 674 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

2010-09-24 15:19:35
Projekt uchwały Nr 673 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, oraz zasiłki okresowe i zasiłki celowe będących w zakresie zadań własnych

2010-09-24 15:18:47
Projekt uchwały Nr 672 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej i areszcie śledczym, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2010-09-24 13:17:03
Projekt uchwały Nr 671 w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomość położoną przy ulicy Łącznej i ulicy Wrzosowej w Tarnowskich Górach

2010-09-24 13:15:30
Projekt uchwały Nr 670 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010r.

2010-09-24 13:14:38