Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IX/114/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Publicznego nr 1 prowadzonego przez Gminę Tarnowskie Góry

2011-06-10 08:07:24
Uchwała Nr IX/113/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

2011-05-30 13:37:51
Uchwała Nr IX/115/2011 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnowskie Góry wprowadzonego uchwałą Nr LXIV/723/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2010r.

2011-05-30 13:37:00
Uchwała Nr IX/106/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2011-05-30 13:36:12
Uchwały Nr IX/111/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

2011-05-24 12:10:04
Uchwała Nr IX/118/2011 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w Uchwale Nr XXXVII/403/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2009r.

2011-05-06 08:04:26
Uchwała Nr IX/117/2011 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego

2011-05-06 08:03:23
Uchwała Nr IX/116/2011 w sprawie wpisu Gminy Tarnowskie Góry do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji

2011-05-06 08:02:30
Uchwała Nr IX/112/2011 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi

2011-05-05 15:45:52
Uchwała Nr IX/110/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

2011-05-05 15:42:51