Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 336 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/305/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

2012-11-22 13:47:42
Projekt uchwały Nr 335 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

2012-11-22 13:46:52
Projekt uchwały Nr 334 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry.

2012-11-22 13:45:15
Projekt uchwały Nr 345 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

2012-11-22 13:43:24
Projekt uchwały Nr 344 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi Pana Marka Filipczyka.

2012-11-22 13:42:16
Projekt uchwały Nr 343 w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach.

2012-11-22 13:41:18
Projekt uchwały Nr 342 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic: Śródmieście – Centrum, Lasowice, Osada Jana w Tarnowskich Górach, w części ustalenia planu 6S-MN I, na obszarze działki nr 1690/106 położonej przy ul. I. Krasickiego.

2012-11-22 13:36:40
Projekt uchwały Nr 341 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2012-11-22 13:32:26
Projekt uchwały Nr 340 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Tarnowskie Góry

2012-11-22 13:30:47
Projekt uchwały Nr 339 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. do celów wymiaru podatku rolnego w 2013r.

2012-11-22 13:27:35