Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

2014-01-17 11:24:05
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pod nazwą: „Działania osłonowe - łagodzenie skutków podwyżki cen wody” w 2014 roku w gminie Tarnowskie Góry

2014-01-17 08:26:01
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm).

2014-01-17 07:29:16
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

2014-01-17 07:27:10
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

2014-01-17 07:25:27
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

2014-01-17 07:24:28
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej nieuiszczonej części rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry

2014-01-16 15:44:20
Projekt uchwały w sprawie odpowiedzi oraz przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi Prokuratora Okręgowego w Gliwicach

2014-01-16 15:41:22
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2014-01-16 15:38:25