Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania, wysokości oraz trybu rozliczania i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

2014-02-20 15:18:53
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny stanowiącej prawo własności działki nr 2036/2 położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej

2014-02-20 12:34:30
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2014-02-20 12:33:08
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze

2014-02-20 12:30:22
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach za 2013 rok

2014-02-20 12:26:51
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie wykonania bieżącej konserwacji cieku Stoła, cieku Drama i cieku Potok Pniowiecki w granicach administracyjnych Gminy Tarnowskie Góry w 2014 roku

2014-02-20 12:25:33
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/627/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 2010r. w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry

2014-02-20 12:24:28
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

2014-02-20 12:23:10
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

2014-02-20 12:22:15
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

2014-02-20 12:16:52