Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LIV/549/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze

2014-03-10 11:08:03
Uchwała Nr LIV/546/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/627/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry

2014-03-10 11:07:34
Uchwała Nr LIV/545/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, wysokości oraz trybu rozliczania i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

2014-03-10 11:06:58
Uchwała Nr LIV/544/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

2014-03-10 11:06:24
Uchwała Nr LIV/543/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

2014-03-10 11:05:43
Uchwała Nr LIV/538/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2014-03-06 10:34:59
Uchwała Nr LIV/539/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

2014-03-04 12:30:56
Uchwała Nr LIV/551/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskie Góry z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny stanowiącej prawo własności działki nr 2036/2 położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej

2014-03-03 12:26:13
Uchwała Nr LIV/550/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2014-03-03 12:19:29
Uchwała Nr LIV/548/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach za 2013 rok

2014-03-03 12:15:12