Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

2014-03-25 10:20:32
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2014-03-20 15:26:26
Projekt uchwały w sprawie „Strategii Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022”

2014-03-20 14:41:09
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/536/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej nieuiszczonej części rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry

2014-03-20 13:42:45
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2014-03-20 13:38:01
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry na rok 2014.

2014-03-20 13:37:04
Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej i areszcie śledczym, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2014-03-20 13:32:09
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/419/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Tarnowskie Góry na stałe obwody głosowania

2014-03-20 13:30:23
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

2014-03-20 13:26:54
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

2014-03-20 13:23:28