Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji REWIZYJNEJ

2014-08-21 14:31:47
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny stanowiącej prawo własności działki nr 1165/220 położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ulicy Alfonsa Zgrzebnioka

2014-08-21 14:29:56
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2014-08-21 14:26:46
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/594/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłącza kanalizacyjnego.

2014-08-21 14:22:24
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry

2014-08-21 14:16:12
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach

2014-08-21 14:13:50
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „SENIOR 60+ w Tarnowskich Górach”

2014-08-21 14:11:51
Projekt uchwały w sprawie poparcia protestu wyrażonego przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach w uchwale Nr LVIII/529/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. wobec wstępnie zaproponowanych przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach warunków finansowania świadczeń opieki zdrowotnej na lata 2014-2019 dla funkcjonujących w Powiecie Tarnogórskim zakładów opieki zdrowotnej.

2014-08-21 14:07:13
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015r.

2014-08-21 14:06:03
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/38/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

2014-08-21 14:02:56