Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2015 rok

2014-09-18 13:27:47
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie wykonania ekspertyzy zgodności projektu pn.: „Regulacja cieku Stoła w km 14+539 - 21+593 - 7,054 km w zakresie: 14+539 - 14+673; 14+708 - 16+078; 16+823 - 17+589; 17+672 - 19+443; 19+466 - 20+629; 20+707 - 21+231; 21+410 - 21+593” z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej”.

2014-09-18 13:18:24
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Tarnowskie Góry dla Gminy Tworóg na realizacje zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Kotach ul. Ogrodowa”

2014-09-18 13:16:32
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu "SENIOR 60+ w Tarnowskich Górach"

2014-09-18 13:15:36
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze całej Gminy Tarnowskie Góry

2014-09-18 12:58:28
Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej i areszcie śledczym, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2014-09-18 12:48:12
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/558/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie podziału Gminy Tarnowskie Góry na stałe obwody głosowania

2014-09-18 12:47:05
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/589/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania

2014-09-18 12:45:31
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

2014-09-18 12:43:07
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2014-09-18 12:41:57