Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXI/357/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu w mieście Tarnowskie Góry

2013-01-08 09:28:14
Uchwała Nr XXXI/363/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry (ulica Czereśniowa)

2012-12-05 08:04:45
Uchwała Nr XXXI/358/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2012 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym Nr 1 prowadzonym przez Gminę Tarnowskie Góry

2012-12-05 08:03:31
Uchwała Nr XXXI/362/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry (ulica Morelowa)

2012-11-21 14:15:17
Uchwała Nr XXXI/365/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności działki ozn. ewid. nr 23 położonej w Tarnowskich Górach, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi KW GL1T/00090659/0

2012-11-06 10:06:57
Uchwała Nr XXXI/364/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry

2012-11-06 10:04:05
Uchwała Nr XXXI/361/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach

2012-11-06 09:47:22
Uchwała Nr XXXI/360/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2013 rok

2012-11-06 09:43:10
Uchwała Nr XXXI/359/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2013”

2012-11-06 09:34:11
Uchwała Nr XXXI/356/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/305/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania

2012-11-06 09:01:38