Uchwała Nr II/22/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji lektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 
 

Uchwała Nr II/22/2014
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust. 1,art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 13, ust. 14 i ust. 15 oraz art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 849), art. 6a ust. 11, ust. 12 i ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1381 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9, ust. 10 ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 465 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala :

§ 1. 1. Określić wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, danych o zwolnieniach podatkowych oraz danych o obiektach budowlanych dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości na terenie miasta Tarnowskie Góry:

1) „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości” (IN-1) - stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały /składana przez osoby fizyczne/.

2) „Deklaracja na podatek od nieruchomości” (DN-1) - stanowiąca załącznik Nr 2 do uchwały /składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe/.

3) „Dane o obiektach budowlanych” (IN-OB) - stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały /składane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą/.

4) „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1) - stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Określić wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego oraz danych o zwolnieniach podatkowych dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego na terenie miasta Tarnowskie Góry:

1) „Informacja w sprawie podatku rolnego” (IR-1) - stanowiąca załącznik Nr 5 do uchwały /składana przez osoby fizyczne/.

2) „Deklaracja na podatek rolny” (DR-1) - stanowiąca załącznik Nr 6 do uchwały /składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych/.

3) „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1) - stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 3. 1. Określić wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku leśnego oraz danych o zwolnieniach podatkowych dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego na terenie miasta Tarnowskie Góry:

1) „Informacja w sprawie podatku leśnego” (IL-1) - stanowiąca załącznik Nr 8 do uchwały /składana przez osoby fizyczne/.

2) „ Deklaracja na podatek leśny” (DL-1) - stanowiąca załącznik Nr 9 do uchwały /składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa/.

3) „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1) - stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 4. Wzory formularzy określone w § 1, § 2 oraz § 3 niniejszej uchwały – mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5. 1. Format elektroniczny formularzy wykazanych w § 1, § 2 oraz § 3 niniejszej uchwały określony jest w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między danymi:

1) w „informacji w sprawie podatku od nieruchomości” (IN-1) w formacie XML - określa załącznik Nr 1A do uchwały,

2) w „deklaracji na podatek od nieruchomości” (DN-1) w formacie XML - określa załącznik Nr 2A do uchwały,

3) w „danych o obiektach budowlanych" (IN-OB) w formacie XML - określa załącznik Nr 3A do uchwały,

4) w „danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1) w formacie XML - określa załącznik Nr 4A do uchwały,

5) w „informacji w sprawie podatku rolnego” (IR-1) w formacie XML - określa załącznik Nr 5A do uchwały,

6) w „deklaracji na podatek rolny” (DR-1) w formacie XML - określa załącznik Nr 6A do uchwały,

7) w „danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1) w formacie XML - określa załącznik Nr 7A do uchwały,

8) w „informacji w sprawie podatku leśnego” (IL-1) w formacie XML - określa załącznik Nr 8A do uchwały,

9) w „deklaracji na podatek leśny” (DL-1) w formacie XML - określa załącznik Nr 9A do uchwały,

10) w „danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1) w formacie XML - określa załącznik Nr 10A do uchwały.

§ 6. Wprowadza się możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 7. Wzory formularzy mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej przez portal www.e-urzad.tarnowskiegory.pl po uprzedniej rejestracji na portalu.

§ 8. Przesyłane w formie elektronicznej wzory formularzy muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 262) lub profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

§ 9. Wzory formularzy przesyłane w formie elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Portal Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach w momencie otrzymania deklaracji lub informacji podatkowej automatycznie generuje podatnikowi Urzędowe Potwierdzenie Odbioru z określoną datą i czasem wpływu pisma do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.

§ 10. Przekazywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji, informacji oraz danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 11. Określa się limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wynikające z deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej do wysokości 5 mln złotych.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr IX/106/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 2011r., Nr 109, poz. 2079 oraz Uchwała Nr XI/137/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/106/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2011r,. Nr 1165, poz. 3070.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015r.

                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                         Tomasz OLSZEWSKI

 

Załączniki

IN-1

Data: 2015-01-02 12:06:56 Rozmiar: 132.6k Format: .pdf Pobierz

DN-1

Data: 2015-01-02 12:07:24 Rozmiar: 83.25k Format: .pdf Pobierz

ZN-1

Data: 2015-01-02 12:07:46 Rozmiar: 75.12k Format: .pdf Pobierz

OB-1

Data: 2015-01-02 12:09:45 Rozmiar: 76.16k Format: .pdf Pobierz

IR-1

Data: 2015-01-02 12:10:14 Rozmiar: 113.69k Format: .pdf Pobierz

DR-1

Data: 2015-01-02 12:10:56 Rozmiar: 87.82k Format: .pdf Pobierz

ZR-1

Data: 2015-01-02 12:11:53 Rozmiar: 81.54k Format: .pdf Pobierz

IL-1

Data: 2015-01-02 12:12:08 Rozmiar: 108.35k Format: .pdf Pobierz

DL-1

Data: 2015-01-02 12:12:26 Rozmiar: 89.95k Format: .pdf Pobierz

ZL-1

Data: 2015-01-02 12:12:47 Rozmiar: 69.29k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1226
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Krystian Lukoszczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Krystian Lukoszczyk
Czas wytworzenia: 2015-01-02 12:13:31
Czas publikacji: 2015-01-02 12:13:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak