Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-11-12 15:40:48
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2015-11-12 15:39:46
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2016 rok

2015-11-12 15:37:32
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Tarnowskie Góry – aktualizacja”

2015-11-12 15:36:39
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry

2015-11-12 15:31:32
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/348/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

2015-11-12 15:28:49
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, zasad jej udzielania i poboru

2015-11-12 15:27:44
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Tarnowskie Góry na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.”

2015-11-12 15:26:11
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2015-11-12 15:23:23
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2015-11-12 15:21:17