Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIV/192/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-12-29 15:01:06
Uchwała Nr XIV/191/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2015-12-29 14:58:19
Uchwała Nr XIV/202/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2016 rok

2015-11-25 15:16:51
Uchwała Nr XIV/201/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Tarnowskie Góry – aktualizacja”

2015-11-25 15:15:39
Uchwała Nr XIV/200/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry

2015-11-25 15:12:58
Uchwała Nr XIV/199/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/348/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

2015-11-25 15:10:55
Uchwała Nr XIV/198/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i zasad jej ustalania

2015-11-25 15:10:10
Uchwała Nr XIV/197/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Tarnowskie Góry na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.”

2015-11-25 15:08:58
Uchwała Nr XIV/196/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2015-11-25 15:03:40
Uchwała Nr XIV/195/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2015-11-25 15:01:48