Inspekor Ochrony Danych (IOD) 

 

Inspektor Ochrony Danych

            42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 10

            Tel. 32 3933756, e-mail: iod@um.tgory.pl

 

 

 

 

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy realizacja zadań w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem, zasad ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza:

1. Informowanie administratora podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

2. Monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

4. Współpraca z organem nadzorczym;

5. Pełnienie funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

6. Sprawowanie nadzoru wraz z komórkami merytorycznie odpowiedzialnymi nad wdrożonymi środkami ochrony fizycznej, organizacyjnymi i technicznymi – w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych,

7. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zabezpieczeń danych osobowych,

8. Przeprowadzanie wewnętrznych audytów (sprawdzeń) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, aktualności dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz przestrzegania określonych w niej zasad,

9. Prowadzenie nadzoru nad rejestrem udostępnień prowadzonym w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
          
10. Zapoznanie się na bieżąco z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i wytycznymi organu nadzorczego w tej dziedzinie, dbając o dostosowanie zadań realizowanych w Urzędzie Miejskim do aktualnych wymogów.

11. Parafowanie pod względem zgodności z przepisami RODO dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych,

12.  Prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych: • rejestr czynności przetwarzania,  • rejestr kategorii czynności przetwarzania,  • ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, • rejestr naruszeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Polityki;

13. Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych,

14. Nadzorowanie realizacji obowiązku zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie tych danych, w szczególności decydowanie o terminach i sposobach przeprowadzenia szkoleń w tym zakresie.

 

Liczba odwiedzin : 1173
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Żmijewski
Czas wytworzenia: 2016-02-04 08:24:43
Czas publikacji: 2018-11-09 08:23:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak