Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXI/266/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2015 rok

2016-06-03 14:41:24
Informacja o wykorzystaniu środków unijnych oraz o dotacjach otrzymanych i udzielonych innym jst w 2015 roku

2016-05-11 09:46:19
Uchwała Nr 4200/IV/78/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

2016-04-28 11:13:35
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFlCYClE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

2016-04-20 09:53:27
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANlE O STANlE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ l GWARANCJl jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec |V kwartału 2015 roku

2016-04-20 09:52:39
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANlE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FlNANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec lV kwartału 2015 roku

2016-04-20 09:51:27
Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE z WYKONAN|A PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKl SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

2016-04-20 09:39:33
Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKl SAMORZĄDU TERYTORiALNEGO jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

2016-04-20 09:37:54
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2015 rok

2016-04-01 14:28:55