Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta  

 
 

Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta (KTP)

 

Naczelnik: Piotr Korab
Adres: Urząd Miejski ul. Rynek 4, parter - pok. 4, 5

Telefony:  

504 958 079
32-39-33-848 
32-39-33-849
32-39-33-831
Fax: 32- 39-33-602

e-mail: promocja@um.tgory.pl 

032-39-33-866       
032-39-33-858   

 Fax: 032-39 33 602

e-mail:kultura@um.tgory.pl

 

Do zadań Wydziału należą sprawy związane z turystyką, promocją Miasta oraz organizacja imprez kulturalnych.

 

 1. Prowadzenie i współpraca w zakresie promocji inwestycyjnej.
 2. Prowadzenie spraw i udział w pracach związanych z promocją Gminy w kraju i za granicą.
 3. Przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych o Gminie.
 4. Współpraca w zakresie promocji z instytucjami na poziomie regionalnym i krajowym.
 5. Prowadzenie punktu informacyjnego o Mieście.
 6. Udział w targach i innych imprezach promujących Gminę.
 7. Prowadzenie spraw kontaktów zagranicznych Gminy we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, a  w  szczególności  organizacja kontaktów z miastami partnerskimi.
 8. Organizacja wystaw.
 9. Prowadzenie spraw dotyczących flagi i herbu Miasta.
 10. Prowadzenie bazy danych o mieście i popularyzowanie jej na rynku krajowym  i  zagranicznym.
 11. Przygotowanie i nadzorowanie obsługi delegacji miast partnerskich.
 12. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej dla potrzeb Gminy.
 13. Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie organizacji przez Urząd uroczystości, imprez, w tym dorocznej imprezy „Gwarki Tarnogórskie”.
 14. Prowadzenie spraw związanych z organizacją imprezy „Śrybny Gwarek”.
 15. Prowadzenie strony internetowej miasta i jej aktualizacja oraz „fanpage” miasta Tarnowskie Góry na portalach społecznościowych.
 16. Współpraca z miastami partnerskimi.
 17. Realizacja polityki rowerowej w mieście, a w szczególności:
 18. a)   podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy i rozwoju komunikacji oraz turystyki rowerowej,
 19. b)   przedstawianie opinii i uwag do prac związanych z opracowywaniem rozwoju sieci tras rowerowych oraz zasad budowy infrastruktury rowerowej,
 20. c)   współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz przedstawicielami społeczności i organizacji lokalnych na rzecz rozwoju komunikacji i turystyki rowerowej.
 21. d)   reprezentowanie Burmistrza Miasta na spotkaniach i konferencjach dot. zagadnień transportu rowerowego.
 22. Prowadzenie polityki informacyjnej Burmistrza.
 23. Prezentowanie, wyjaśnianie i uzasadnianie działań organów Gminy.
 24. Organizowanie dziennikarzom kontaktu z kierownictwem Urzędu Miejskiego, kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy.
 25. Redagowanie pism okolicznościowych i przemówień Burmistrza.
 26. Redagowanie odpowiedzi na zaproszenia kierowane do Burmistrza
 27. Upowszechnianie informacji o działalności Gminy i Urzędu Miejskiego
 28. Przygotowywanie Burmistrzowi programu spotkań w których  będzie uczestniczył.
 29. Organizowanie konferencji prasowych i spotkań środowiskowych z udziałem Burmistrza.
 30. Analiza i archiwizacja publikacji prasowych.
 31. Udział w redagowaniu strony internetowej miasta poprzez aktualizację działu “bieżące wiadomości” w zakresie przygotowywanych informacji dla mediów.
 32. Przygotowywanie odpowiedzi na artykuły prasowe.
 33. Redakcja dodatku samorządowego w prasie, radiu i telewizji.
 34. Przygotowywanie opinii, opracowań i informacji w dziedzinach objętych działalnością miasta.
 35. Analizowanie politycznych, społecznych i medialnych wyników wdrażania strategii, działań
  i przedsięwzięć Burmistrza.
 36. Doradztwo w zakresie planowania i realizowania długofalowych działań.
 37.  Konsultacje w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych zamieszczanych przez Urząd.
 38. Współpraca w tworzeniu materiałów promocyjnych Urzędu.
 39.  Prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez kulturalnych na terenie Gminy.
 40. Koordynacja dorocznej imprezy masowej „Gwarki Tarnogórskie”.
 41. Rejestracja i prowadzenie ewidencji samorządowych instytucji kultury.
 42. Opiniowanie w sprawach tworzenia, łączenia i likwidacji samorządowych instytucji kultury.
 43. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie nadania statutów samorządowym instytucjom kultury.
 44. Inspirowanie i wspieranie działalności  kulturalnej na terenie Gminy.
 45. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury.
 46. Współdziałanie ze społecznym ruchem artystycznym.
 47. Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych.
 48. Prowadzenie spraw dotyczących wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla Miasta.
 49. Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  i innymi organizacjami działającymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 50. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia
  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 51. Opiniowanie sprawozdań instytucji kultury.
 52. Prowadzenie spraw związanych z dotacjami na działalność kulturalną otrzymanymi przez Gminę.
 53. Koordynacja działań podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowym.
 54. Utrzymywanie bieżących kontaktów pomiędzy samorządem, a sektorem pozarządowym.
 55. Opracowywanie w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi urzędu, jednostkami organizacyjnymi Gminy, a także organizacjami pozarządowymi Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego, a także koordynacja jego realizacji.
 56. Przygotowywanie oraz koordynacja procedur konkursowychi pozakonkursowych związanych z udzielaniem dotacji organizacjom pozarządowym.
 57. Opracowywanie sprawozdań oraz informacji o bieżącej współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
 58. Opracowywanie planów kontroli organizacji pozarządowych będących beneficjentami dotacji udzielanych w drodze konkursu z budżetu Gminy oraz koordynowanie i realizacja założeń Planu.
 59. Analiza potrzeb zadań własnych Gminy możliwych do realizacji przez organizacje pozarządowe.
 60. Prowadzenie obsługi Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 61. Prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, a w szczególności zmierzających do tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi turystyki i krajoznawstwa na terenie miasta.
 62. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania oraz rozwoju turystyki i krajoznawstwa a także aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 63. Organizowanie i współorganizowanie imprez turystycznych i krajoznawczych dla mieszkańców miasta.
 64. Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego, w tym w zakresie turystyki i krajoznawstwa, a w szczególności dotyczących przyznawania oraz prawidłowego wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych przez te organizacje.
 65. Koordynowanie prawidłowego funkcjonowania miejsca światowego dziedzictwa.
 66. Monitoring ewentualnych zmian, projektów dokumentów planistycznych oraz wydawanych decyzji i pozwoleń dotyczących zagospodarowania przestrzennego.
 67. Współpraca z właścicielami działek będących częścią miejsca światowego dziedzictwa.
 68. Organizacja cyklu szkoleń oraz konferencji dotyczących UNESCO i miejsca światowego dziedzictwa.
 69. Opracowanie planu edukacyjnego dla szkół i jego realizacja.
 70. Ochrona i konserwacja poszczególnych atrybutów miejsca światowego dziedzictwa.
 71. Opracowanie spójnego systemu finansowania.
 72. Dokumentowanie i udostępnianie wiedzy na temat miejsca światowego dziedzictwa.
 73. Analiza stanu zachowania poszczególnych atrybutów miejsca światowego dziedzictwa.
 74. Przygotowanie i przeprowadzenie badań o wyjątkowej powszechnej wartości oraz informacji o regionie.
 75. Promocja miejsca światowego dziedzictwa oraz udostępnianie turystyczne.
 

Liczba odwiedzin : 4270
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Żmijewski
Czas wytworzenia: 2016-12-09 13:01:07
Czas publikacji: 2018-03-07 10:04:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak