Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4200/III/61/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku III Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

2017-09-13 12:43:28
Uchwała Nr XXXVIII/398/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

2017-06-19 12:04:09
Informacja o wykorzystaniu środków unijnych oraz o dotacjach otrzymanych i udzielonych innym jst w 2016 roku

2017-04-14 13:18:35
KOREKTA Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

2017-04-12 13:43:32
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

2017-04-04 12:03:58
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

2017-02-28 15:51:02
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANlE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FlNANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

2017-02-28 15:50:01
Rb-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFlCYClE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

2017-02-28 15:48:54
Rb-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKl SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

2017-02-28 15:48:24
Rb-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKl SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

2017-02-28 15:45:59