Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność PKP S.A.

2017-02-16 14:17:33
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.

2017-02-16 13:55:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2017-02-16 13:54:05
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie wykonania bieżącej konserwacji cieku Stoła, cieku Drama i cieku Potok Pniowiecki w granicach administracyjnych Gminy Tarnowskie Góry w 2017 roku.

2017-02-16 13:52:53
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/346/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tarnowskie Góry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

2017-02-16 13:51:31
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na wolne miejsca do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów.

2017-02-16 13:50:19
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry, ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów.

2017-02-16 13:48:25
Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

2017-02-16 13:46:34
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – IV Faza” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

2017-02-16 13:44:41
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budzetowej na 2017 rok.

2017-02-16 13:43:51